Què fem?

El Centre Joan Rivière en psicologia i gènere som un centre conformat per la Unitat de Psicogènere del Servei de Psicologia i Logopèdia de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Grup de Recerca Des-Subjectant.GESPGI (Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una Perspectiva de Gènere Interseccional) del Departament de Psicologia Social i té com a objectius:

 • Realitzar formació, recerca, i assessorament en perspectiva de gènere dins l’àmbit de la Psicologia per tal que aquesta perspectiva s’integri en els discursos i les pràctiques dels i les professionals, docents i estudiants de la disciplina.
 • Oferir un servei d’acollida i assessorament psicològic amb perspectiva de gènere a persones que han viscut relacions abusives i violències de gènere per tal d’oferir-los un servei adequat que permeti la seva recuperació.
 • Orientar i assessorar des del gènere en psicologia a professionals que intervenen en relacions abusives i violències de gènere, a empreses i intitucions que vulguin establir mesures, protocols i recursos per a duu a terme en casos d'abús per raó de sexe.

Els àmbits d’intervenció es poden agrupar en tres eixos:

 
Formació, orientació i asssessorament en gènere en psicologia Prevenció, acollida i assessorament psicològic en relacions abusives i violències de gènere Recerca en psicologia i gènere

Formació a la comunitat universitària per l’estudiantat, professorat i personal d’administració en:

 • Investigació i intervenció en psicologia des d’una perspectiva de gènere.
 • Relacions socioafectives abusives i violència de gènere.
 • Assetjament laboral per raó de sexe, sexual i d’orientació sexual.
 • Atenció a la salut des d’una perspectiva biopiscosocial de gènere.
 • Altres àmbits relacionats amb el gènere en psicologia que siguin necessaris cobrir.

Orientació i assessorament des del gènere en psicologia a professionals que intervenen en relacions abusives i violències de gènere des de:

 • Àmbit jurídic.
 • Àmbit sanitari.
 • Àmbit de serveis socials.
 • Àmbit psicològic.
 • Àmbit del treball.
 • Àmbit educatiu.

Assessorament i orientació sobre les mesures a duu a terme en casos d’assetjament i violència de gènere en institucions i empreses i, elaboració de protocols.

Acollida i assessorament psicològic en relacions abusives i violències de gènere:

 • Relacions socioafectives abusives i violències de gènere (parella, amistats, família, comunitat, orientació sexual, etc.).
 • Assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual.
 • Agressions per raó de sexe i sexuals.
 • Violència de gènere i maltractament institucional per raó de sexe.
 • Trastorns psicològics lligats a les exigències de gènere a nivell corporal (anorèxies, bulímia, vigorèxies, etc.)
 • Dolors i malestars derivats dels mandats de gènere.

Accions de prevenció i assessorament des del gènere en psicologia a administracions, empreses, entitats, etc.:

 • Tallers i accions de sensibilització i reflexió sobre les relacions abusives i violències de gènere i el seu impacte en la subjectivitat.
 • Elaboració de material divulgatiu sobre prevenció de relacions abusives i violències de gènere.

Realització i col•laboració en recerques, avaluacions i propostes d’acció vinculades a la incorporació de la perspectiva de gènere i biopsicosocial en Psicologia:

 • Investigació en relacions de Poder i construcció psicosocial de la tensió Subjecció-Agència en la Subjectivitat.
 • Estudis sobre l’impacte de les relacions socioafectives abusives i les violències de gènere i avaluacions de les intervencions dutes a terme en aquest camp.
 • Relacions entre la perspectiva de gènere i la psicologia i la seva incorporació.
 • Construcció androcèntrica i relacions de gènere en els processos de benestar i malestar.

Veure última memòria del 2016 del Centre Joan Riviére en psicologia i gènere aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B