Formació, orientació i asssessorament en gènere en psicologia

Justificació

Des de diferents organismes i investigacions, -algunes de recents, com les de Crawford i Unger (2004), les de Barberà i Martínez (2005), la de Cabruja (2008), les de Pujal Llombart i Garcia Dauder (2010)* entre altres-, es detecta una gran mancança dels i les professionals de la psicologia i de la salut a l’hora de treballar sobre desigualtats de gènere, relacions abusives i violències de gènere pel seu desconeixement sobre la pròpia perspectiva de gènere i les seves implicacions en la intervenció psicològica. Aquest fet impedeix que es puguin identificar com a relacions abusives i violències de gènere certes situacions i fa inefectiu el seu abordatge, al no entendre la complexitat, heterogeneïtat i especificitat de la problemàtica i el procés subjectiu pel qual aquestes persones passen. L’efecte és una psicopatologització individual i clínica d’un problema que s’expressa en allò subjectiu, però que és relacional, contextual i estructural. A més, els i les professionals estan obligats a intervenir per llei en aquestes situacions, però no se’ls proporcionen els recursos o la formació per fer-hi front.

En aquest sentit, algunes lleis i mesures s’estan orientant a pal•liar aquest buit formatiu, tant en psicologia com en altres disciplines, com la recent Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, que té com un dels seus objectius promoure la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la ciència, la tecnologia i la innovació, així com treballar per una presència equilibrada entre dones i homes en tots els àmbits del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (capítol VIII, article 2). Diferents organismes a nivell internacional i estatal estableixen la formació i assessorament a professionals dedicats a l’àmbit com a mesures prioritàries.

Conseqüentment, incorporar la perspectiva de gènere és una qüestió imprescindible per poder abordar els problemes socials i psicològics actuals des d’una perspectiva més precisa, integradora, justa i global. La psicologia i les altres disciplines relacionades (dret, educació, medicina, sociologia, etc.) no poden ignorar les relacions de poder de gènere en el seu estudi, la seva recerca, les seves institucions i la seva pràctica professional, com tampoc poden ignorar les relacions de dominació d’altres tipus, doncs no contemplar el context social i relacional de les persones i el seu impacte en la subjectivitat individual comporta realitzar una intervenció esbiaixada, centrada en els símptomes, poc efectiva a mig i llarg plaç i que perpetua desigualtats i relacions de poder, més que transformar-les.

La formació i assessorament que oferim va orientada a treballar perquè la introducció de la perspectiva de gènere de forma transversal dins de la Psicologia i en altres camps relacionats esdevingui de manera progressiva una realitat efectiva i permeti millorar la intervenció professional.

Objectius

 • Realitzar formació, recerca i assessorament en perspectiva de gènere dins l’àmbit de la Psicologia per tal que aquesta perspectiva s’integri en els discursos i les pràctiques dels i les professionals, docents i estudiants de la matèria, així com en altres professionals interessats.
 • Formar a les institucions i professionals que estan treballant sobre relacions abusives i violències de gènere per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les seves intervencions.

Programes

Formació a la comunitat universitària per l’estudiantat, professorat i personal d’administració:

 • Investigació i intervenció en psicologia des d’una perspectiva de gènere.
 • Relacions socioafectives abusives i violències de gènere.
 • Assetjament laboral per raó de sexe, sexual i d’orientació sexual.
 • Atenció a la salut des d’una perspectiva biopiscosocial de gènere.
 • Altres àmbits relacionats amb el gènere en psicologia que siguin necessaris cobrir.

Formació des del gènere en psicologia a professionals que intervenen en relacions abusives i violències de gènere des de:

 • Àmbit jurídic.
 • Àmbit sanitari.
 • Àmbit de serveis socials.
 • Àmbit psicològic.
 • Àmbit del treball.
 • Àmbit educatiu.

 

* Crawford, M. I Unger, R. (2004) Women and gender. A feminist Psychology. New York: McGraw-Hill; Barberà, E. i Martínez, I. (2005) Psicología y género. Madrid: Pearson Educación; Cabruja, T. (2008)¿Quién teme a la psicología feminista?Reflexiones sobre las construcciones discursivas de profesores, estudiantes y profesionales de psicología para que cuando el género entre en el aula, el feminismo no salga por la ventana, a Pro-Posições, Vol. 19, no. 2 (56) - maio/ago; Pujal i Llombart, M i Garcia Dauder, S. (2010) “Desigualdades de género en tiempos de igualdad. Aproximaciones desde dentro y fuera de la/s psicología/s”, a Quaderns de Psicologia, Vol. 12, No. 2.

Campus d'excel·lència internacional U A B