Prevenció Assessoria i Orientació

Els serveis que en aquest apartat es presenten formen part de "Psicogènere. Unitat d’Intervenció en Relacions Abusives de Gènere des de la Psicologia" del SIPEP.

El SiPEP és un Laboratori de prestació de serveis de la Facultat de Psicologia que abasta totes les àrees de la Psicologia i la Logopèdia, l'objectiu del qual és potenciar la transferència del coneixement i el servei a la societat. Aquest objectiu s'expressa mitjançant tres grans línies d'acció: la gestió de projectes estratègics, les pràctiques professionals i l'assistència. Per tant, el SiPEP és una eina de servei, a tots els àmbits de la societat que ho demanin, que fa ús de l'expertesa que sobre el factor humà tenen els investigadors i les investigadores en Psicologia i Logopèdia.

En aquest sentit, "Psicogènere" és la unitat de transferència de coneixement a la societat del treball especialitzat en gènere en psicologia que es realitza des de fa anys a la Facultat de psicologia de la UAB. Aquesta unitat es nodreixi de l’experiència de les persones que el conformen i dels grups de recerca en actiu de la Facultat que treballen o vulguin treballar en aquesta línia en el futur, així com de psicòlogues i altres professionals d’àmbits relacionats (metgesses, juristes, politòlogues, sociòlogues, etc.), expertes en gènere i psicologia de diferents àmbits.

"Psicogènere" pretén oferir serveis de prevenció des del gènere en psicologia en relacions abusives a centres públics i privats (escoles, centres d'atenció primària, etc.), i serveis d’assessorament i orientació als i les professionals i a institucions que estiguin vivint o intervenint en situaicons de violències de gènere. Com ja hem comentat en altres apartats, les desigualtats de gènere segueixen presents de manera hegemònica en la nostra societat i cultura (ja sigui en la seva expressió més tradicional o expressions més contemporànies). Aquestes desigualtats generen relacions abusives i violències de gènere en diferents contextos privats i públics o institucionals (treball, família, socioafectivitat, escola, sanitat, justícia, etc.) que malmeten la salut psicològica i física i el benestar principalment de les dones, però també dels homes (com a ciutadanes i com a usuàries de serveis socials plurals).

Les dades sobre dones que han mort com a conseqüència de situacions de violència de gènere són prou conegudes. L’any 2010 van morir gairebé 90 dones a l’Estat espanyol i, l’any 2012i 2013, tot i que el nombre ha disminuït, han estat 46 i 54 respectivament. Aquestes dades, que tan sols són la punta de d’iceberg de les relacions abusives, ens alerten sobre la irrealitat de la suposada igualtat de gènere existent, ja que continuem en un context altament masclista, que discrimina i maltracta les dones i que va en retrocés degut a la crisi general i global. Segons dades de l’Observatori Estatal de la Violència (2013)[1], durant l’any 2011 van arribar a jutjats un total de 134.002 denúncies per violència de gènere, una mitjana diària de 367 i es van atendre 70.679 trucades en el servei d’atenció telefònic d’informació i assessorament jurídic en matèria de violència de gènere. Davant d'aquestes dades, la universitat ha de poder intervenir per millorar aquesta situació transferint el seu coneixement a la societat en aquest àmbit.

Objectius

És en aquest context que neix "Psicogènere. Unitat d’Intervenció en Relacions Abusives de Gènere des de la Psicologia", amb vocació d’oferir un servei de qualitat des del rigor de la Universitat per a professionals, amb tres objectius:

  • Assessorar i orientar als i les professionals que treballen amb relacions abusives de gènere, així com a les institucions de les quals formen part i altres, per introduir la perspectiva de gènere en la psicologia en les seves pràctiques i millorar la seva intervenció.
  • Assessorar i orientar sobre les mesures a duu a terme en casos d’abús per raons de sexe en institucions i empreses (assetjaments per raó de sexe, sexual, violències de gènere, anorèxies i bulímies, etc.).
  • Prevenir i sensibilitzar des del gènere en psicologia en relacions abusives a la societat per tal d’evitar en la mesura del possible que es donin aquestes situacions, molts cops normalitzades i invisibilitzades.

[1] Ministerio de Sanidad, política social y igualdad (2013). V Informe Anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer. Informe ejecutivo. Consultat a data 17/10/2014 a: http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PD...

 

Campus d'excel·lència internacional U A B