Qui som

Unitat d'Assessorament Psicopedagògic (UAP)

A partir d'aquest curs 2012/13 l'Equip de Govern ha encarregat a la Direcció de l'ICE, la responsabilitat del seguiment del Programa d'Orientació i Acompanyament Psicopedagògic a la UAB, conjuntament amb la Dra. Sílvia Carrasco Pons, vicerectora d'Estudiants i Cooperació. En aquest nou prorgrama s'hi integrarà la Unitat d'Assesorament Psicopedagògic, a més de les diverses activitats d'acompanyament dels i les estudiants que ja es realitzen a l'ICE de la UAB: la Universitat dels Nens i les Nenes; el Campus Ítaca, el Programa Argó, i el seguiment de les Beques Salari Ítaca-Santander.

La UAP forma part d'aquest Programa com a servei que dóna suport al procés d’aprenentatge continuat de l’estudiantat de la UAB. Des de l’òptica de la prevenció i intervenció en els àmbits educatius i socials, la UAP treballa en diferents línies d’acció i ofereix un seguit d’activitats que proporcionen a l’estudiantat eines per al seu procés d’aprenentatge integral.

La Universitat implica una inversió molt elevada i l’estudiantat no pot ser una mera visita sense cap tipus d’implicació en el seu procés d’aprenentatge. Considerem que qualsevol estudiant universitari no només ha de ser capaç de reproduir un seguit de tècniques o portar endavant una praxis correcta, a més a més, ha de ser capaç d’analitzar i reflexionar sobre la seva tasca, avaluar i entendre el context on desenvolupa les seves accions, qüestionar, crear i plantejar modificacions positives al voltant de la seva elecció professional.

La UAP concep a l’estudiant com un únic agent, actiu i indivisible, dins del procés d’ensenyament-aprenentatge que desenvolupa a la UAB. En aquest sentit, la UAP no pot ser tan sols un servei assistencial tenint en compte les limitacions que aquest enfocament implica, ja que, entre altres factors, es requereix d’una estructura i d’unes despeses econòmiques molt altes per a resoldre problemes d’un nombre d’estudiants molt reduït. Treballar prioritzant la tasca preventiva implica una mirada molt més àmplia i permet donar cabuda i estructurar activitats i programes a partir de les necessitats plantejades per l’estudiantat dins d’aquest àmbit.

Campus d'excel·lència internacional U A B