educació

Catalán

Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP)

Centre d'Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP)
Catalán
Paloma Gonzalez Marcén
93 581 37 05
Group's presentation: 

El Centre d'Estudis de Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP) és un Centre Especial de Recerca, creat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona el 31 d'octubre del 2002. Les funcions del CEPAP són organitzar i impulsar la recerca en l’estudi i la difusió del patrimoni arqueològic i cultural des d'una perspectiva interdisciplinària. Per dur a terme aquestes funcions, el CEPAP s’ocupa d'obtenir els recursos necessaris i d’establir els acords adients, amb altres institucions i organismes. De la mateixa manera s'afavoreix la difusió dels resultats de la recerca dels membres del CEPAP als medis acadèmics nacionals i internacionals.

Research lines: 
 • Prehistòria del Prepirineu
 • Mieso (Etiòpia)
 • Dones i arqueologia
 • Arqueologia i TIC
Capacities / services: 
 • Projectes educatius
 • Organització de seminaris i encontres especialitzats
 • Participació en iniciatives i projectes dirigits a establir una relació más estreta entre la societat i l'ambit de la recerca arqueològica i prehistòrica i a implicar a les comunitats locals en programes d'activació, protecció i conservació del patrimoni arqueològic

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Catalán
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)
Catalán
Lucía Sanjuán
93 581 1239
Group's presentation: 

El GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i orientada) és un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, mitjançant l’esforç en la conceptualització i el desenvolupament d’instruments que fonamenten l’adequació entre els dissenys d’investigació i les tècniques emprades i combinant la crítica metodològica i teòrica. Un altre principi compartit és atorgar un valor particular als treballs orientats a la transformació de les condicions socioculturals, amb una concepció de l’Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció sempre des d’una posició epistemològica crítica.

 

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada: És la línia central del GRAFO. Es mira de desenvolupar – a partir de les investigacions del grup i de treballs específics – crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la vinculació entre la investigació bàsica i l’aplicada, així com en l’àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l’ètica de la investigació. Des d’aquesta perspectiva s’atribueix el mateix rang a les etnografies que es realitzen en diferents parts del món, als treballs comparatius transculturals de caràcter teòric i a la recerca orientada a l’aplicació en camps substantius com les minories, la salut i l’educació. En aquest sentit, cal destacar els avenços experimentats en la discussió de les orientacions metodològicas en Antropologia, en el camp de les xarxes personals, amb el desenvolupament de programes de recollida i visualització de les dades i aplicacions a diferents camps substantius d’investigació, en el camp de l’Antropologia audiovisual i en la teoria de l´Antropologia aplicada. 
 •  Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social: Aquesta línia d’investigació té com objectiu l’estudi de les xarxes socials com a instrument per a la construcció de lligams comunitaris així com d’una teoria abastadora de l’exclusió que expliqui la gran variabilitat del fenomen de la marginació social. Es para atenció especialment als fenòmens d’integració econòmica, social i cívica, d’aculturació selectiva, formalització de la militància ètnica, compatibilització o reconstrucció de representacions culturals i de la identitat de les minories estudiades. L’etnografia en el camp de la marginació permet la contrastació d’hipòtesis referida als processos concrets en diferents grups ètnics minoritaris, nacionals (gitanos) o immigrats. En l’àmbit dels estudis gitanos s’han estudiat les representacions i pautes culturals en transformació, els processos d’integració social, relacions interètniques, institucionalització ètnica en el context institucional polític i administratiu generals i els moviments de militància ètnica,religiosos i civils. 
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge: Prenent com a punt de partida les realitzacions i les limitacions de l’Antropologia clàssica del parentiu, per tal de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal, aquesta línia, després de formalitzar una proposta sobre el domini analític de l’Antropologia del parentiu, mira de construir models reproductius i d'establir el seu abast transcultural. L’interès es centra també en les interseccions del domini del parentiu amb altres dominis, com ara els sistemes de gènere, els sistemes educatius i els sistemes de salut. En les investigacions de camp es para especial atenció a la presència de parents i no parents en les xarxes socials, per mirar de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal. Dins del àmbit de l’educació el GRAFO desenvolupa recerques teòriques i etnogràfiques en diferents contextos educatius, poblacions i territoris, més enllà de les aules, però també a les aules. Estretament relacionada amb la reproducció cultural dels grups humans, l’Antropologia de l’educació intersecciona amb altres dominis que s’investiguen en el grup, particularment el parentiu, però també l’exclusió social o la integració comunitària. 
 • Antropologia aplicada a la salut i a les institucions educatives: Diferents investigadors del GRAFO desenvolupen línies de treball relacionades amb les representacions sobre la persona, la salut i malaltia, la comunicació entre els diferents subjectes implicats en el procés assistencial i la relació entre les pràctiques d’alternància, selecció i compatibilització de diferents sistemes terapèutics. A més de l’anterior i en relació amb la línia d’investigació en marginació social, s’estudien els processos de vulnerabilitat social, econòmica i cultural de les poblacions en situació de diferència cultural i risc d’exclusió, les necessitats en salut d’aquest tipus de poblacions i les possibilitats i formes d’accés als recursos sanitaris. Altres investigacions s’han centrat en el paper de les xarxes i les relacions socials com a suport en els processos de malaltia. A l’àmbit de la salut s’integren, a més, les investigacions sobre joventut i el consum de drogues dins de l’Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil a Catalunya. A l’àmbit de l’Educació, pel que fa a la investigació aplicada el principal desenvolupament és l’elaboració de propostes de millora de la convivència en contextos educatius, la formació dels professionals de l’educació que atenen persones immigrants i l’anàlisi i creació de criteris i de recursos educatius vinculats a temes de convivència intercultural, immigració, desenvolupament i cooperació internacional.
Capacities / services: 
 • Desenvolupar crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Recerca per conèixer la situació de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

Grup de Recerca en Educació Transdisciplinar (GRET)

Grup de Recerca en Educació Transdisciplinar (GRET)
Catalán
Jaume Barrera Fusté
+ 34 93 581 26 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca d’Estudis de Didàctica de l’Art es va formar en un moment previ a la incorporació de EEES a la nostra universitat, i específicament al les titulacions de Ciències de l’Educació.
Els nous reptes que presenta l’educació en el model Bolonya ha fet variar molts dels pressupostos de recerca que inicialment aquest grup s’havia proposat.
Al mateix temps les baixes de personal no estable i el moviment d’altres membres del grup a altres interessos fan reconstruir el grup en funció d’una nova proposta sorgida en primer curs comú de la facultat.

Research lines: 
 • Educació transdisciplinar i multidiscioplinar.
Capacities / services: 
 • Assessorament educatiu i formació permanent.
Àmbit - grup de recerca: 
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup de Recerca Fonamental i Orientada (GRAFO)

Grup de Recerca Fonamental i Orientada
Catalán
Aurora González Echevarría
+34 93 581 27 47
Group's presentation: 

El GRAFO és un grup d'investigació del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l’AGAUR (SGR 2009 - 0053) i està constituït per investigadors pertanyents a quatre grups: GRIM, GETP, egolab i MOSSA.
La coordinadora del grup és la Dra. Aurora González Echevarría.
El GRAFO té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, combinant la crítica metodològica, teòrica i tècnica.
Un dels principis compartits per tots els investigadors del grup és una concepció de l'Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció, sempre des d'una posició epistemològica crítica.

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada.
 • Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social.
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge.
 • Antropologia aplicada a  la salut i a les institucions educatives.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament de metodologies crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Etnografia de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

Gabinet de Comunicació i Educació

Gabinet de Comunicació i Educació
Catalán
Santiago Tejedor
+34 93 581 16 89
Group's presentation: 

El Gabinet de Comunicació i Educació és un grup consolidat i especialitzat en al investigació i divulgació científica, que pertany al Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Gabinet neix amb l'objectiu de potenciar la investigació en un camp de confluència entre dues disciplines: Comunicació i Educació.

Research lines: 
 • Media Literacy.
 • Ciberperiodisme.
 • Mitjans educatius.
 • Televisió educativa.
 • Cinema i educació.
 • Educació en mitjans.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament d'investigacions.
 • Disseny de campanyes.
 • Creació de materials didàctics de diferent natura (textual, radiofònic, audiovisual, multimèdia).
 • Assessoria en temes de comunicació i educació.
 • Formació de formadors i Cursos d'especialització ad hoc.
 • Realització d’activitats d’alfabetització digital.

Estudis de Didàctica de l'Art

Estudis de Didàctica de l'Art
Catalán
Jaume Barrera Fusté
+34 665 614 177
Group's presentation: 

El grup d’ Estudis de Didàctica de l’Art fa recerca sobre els models d'ensenyament aplicables a l'educació artística.

Research lines: 
 • Aplicació de metodologies transdisciplinars a l'educació a través de les arts.
 • Art, educació i subjectivitat.
Capacities / services: 
 • Assessorament a centres docent vers l'educació artística.
 • Edició de materials didàctics (paper i llibres electrònics).
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup de recerca Còmplex

Grup de recerca Còmplex
Catalán
Josep Bonil Gargallo
+34 93 581 33 56
Group's presentation: 

El grup de recerca Còmplex treballa en la incorporació dels principis de la Complexitat en contextos educatius diversos: Escola, Institut, Educació Superior, Museus i Centres de Ciències. Pensem que el treball sobre complexitat pot ajudar a incorporar l'educació ambiental en la formació dles individus.

Research lines: 
 • Desenvolupament epistemològic dels principis de la complexitat en el context educatiu.
 • El diàleg disciplinar com a forma de construcció de coneixement
 • Incorporació de la complexitat a l'educació com a eina facilitadora de la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
 • Disseny, aplicació i avaluació de contextos educatius afavoridors de la presència de la complexitat.
 • Formació inicial i permanent de professorat.
Capacities / services: 
 • Disseny, implimentació i avaluació de materials i contextos educatius que afavoreixin la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
 • Formació de professionals del món educatiu.
Àmbit - grup de recerca: 

CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions

CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions
Catalán
Alex Paniagua
+34 93 581 17 29
Group's presentation: 

El CER-Migracions ha estat creat per acord del Consell de Govern de dia 2 de desembre de 2009 i es regeix per la legislació universitària vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Reglament del Centre d'Estudis i Recerca de Migracions.

La UAB compta amb figures pioneres i de primera línia en l'estudi de les migracions internacionals. Cal destacar l'exemple de la Dra.Carlota Solé, fundadora del GEDIME (Grup d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques) el 1986 i impulsora de diversos cursos de Sociologia de les Migracions dins el Programa de Doctorat en Sociologia. La seva incansabe tasca divulgativa l'ha portat a publicar diversos articles i monogràfics en revistes de referència.

La incorporació de sociòlegs, politòlegs i educadors de EMIGRA, Grup de Recerca derivat de l'anterior ANE DDIE, del Departament d'Antropologia Social iCultural i que dirigeix la Dra Silvia Carrasco, reafirmen la tendència multi i interdisciplinar del CER-Migracions. El grup EMIGRA es centra en la investigaciósobre educació, migracions i infància, i ha desenvolupat durant 7 anys el Programa Multiculturalitat i Educació encarregat per l'ICE.

El grup MIGRACOM està dirigit pel Dr.Nicolás Lorite del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II. Com Observatori i Grup de Recerca sobre Migracions i Comunicació, des dels seus inicis compta amb investigadors especialistes, professionals i tècnics de la comunicació audiovisual i la publicitat, així com també de l'àmbit de la sociologia, l'educació, la demografia i la política.

Aprofitar i provocar sinergies, tenir en compte tots els angulos i perspectives d'un tema tan complex com ho són les migracions internacionals, contribuir a la cohesió social, brindar eines per a la gestió de la diversitat i la mediació social, són tots objectius que persegueix el CER-Migracions en el seu dia a dia.

Research lines: 
 
 • Ciutadania i dinàmiques d’inclusió social
 • Construcció social de les identitats/alteritats
 • Desigualtats ètniques i racials
 • Empresariat d’origen immigrant
 • Famílies migrades i polítiques socials
 • Gènere i migracions
 • Immigració i mercat de treball
 • Migracions i Educació
 • Migracions i Infància (0-18)
 • Mitjans de comunicació i diversitat cultural
 • Perspectiva transnacional en l’estudi de les migracions.
 • Població gitana, educació i canvi sociocultural
 • Pràctiques tradicionals perjudicials
 • Recerca audiovisual aplicada i migracions
 • Tractament informatiu de la immigració
Capacities / services: 

 • Assessorament sobre polítiques públiques i plans d’actuació en relació a migracions, minories, educació i infància.
 • Assessoramente sobre polítiques de cohesió social.
 • Formació especialitzada.
 • Avaluacions de plans d'actuació.
 • Elaboració d’estudis i informes.

Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu

Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu
Catalán
Maria Jesús Comellas i Carbó
+34 616 196 747
Group's presentation: 

GRODE (Grup de recerca Orientació i Desenvolupament Educatiu) és un grup que parteix de fer la recerca amb els agents (professionals que treballen en diferents realitats amb objectius educatius) i agències implicades (centres educatius, associacions i institucions) per tal de poder prendre decisions a partir d'una anàlisi compartida.
 
Actua en educació formal i no formal en temes vinculats a la convivència, la prevenció de la violència en els centres educatius, famílies, coeducació, especialment, amb un enfocament psicopedagògic i social.
La recerca que es fa en el marc d’ aquest grup interdisicplinar permet fer aportacions amb una mirada amplia a la realitat que s'analitza.
El grup és membre actiu d'organismes internacionals i participa periòdicament a activitats d'intercanvi amb altres països on hi té una consideració especialment per l'enfocament i treball de recerca acció i participació amb les persones professionals implicades.

Research lines: 
 • Convivència i prevenció de la violència a les escoles.
 • Debat educatiu interprofessional i amb les families.
 • Coeducació.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a la promoció de la convivència i la prevenció de la violència en els centres educatius.
 • Elaboració d’informes de diagnòstic de la convivència als centres educatius.
 • Formació dels professionals de la intervenció educativa.
Àmbit - grup de recerca: 

Páginas

Subscribe to RSS - educació
Campus d'excel·lència internacional U A B