Estudis socioeconòmics i polítiques públiques

AFIN (Infancies i Famílies)

AFIN (Infancies i Famílies)
Catalán
Diana Marre

Departament de Antropologia Social i Cultural
Facultat de Filosofia i Lletres. Edifici B. 1º Pis
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

93 581 46 40
Group's presentation: 

AFIN és un grup interdisciplinari i interuniversitari d'investigació bàsica i aplicada en ciències socials, humanes i de la salut. Es dedica a l'estudi de les desigualtats i inequitats per raó d'edat, sexe, origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, orientació sexual o nacionalitat i de les interseccions entre elles, en l'àmbit del personal, familiar i social. Té la seva seu al Departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La infància, adolescència i joventut, les seves relacions familiars i socials, situacions de risc i crisi, dificultats i oportunitats, drets i deures, polítiques públiques i espais vitals constitueixen els seus àmbits de recerca i treball prioritaris. Per això, des de l'atenció a la diversitat, s'ocupa de la vida personal, familiar i social de nens, nenes, adolescents i joves i dels desafiaments i oportunitats derivats dels canvis en les seves vides personals, familiars i socials en un món globalitzat .

Des de la seva creació el 2004, el treball del grup s'ha caracteritzat per un enfocament interdisciplinari, la creació de sinergies amb altres grups i institucions nacionals i internacionals, i una decidida voluntat que els resultats de les seves investigacions transcendeixin l'àmbit acadèmic per arribar als col · lectius amb i per l'interès i benestar treballa.

Research lines: 
 • Infància, adolescència, joventut
 • Reproducció (assistida, subrogació, adopció i acolliment)
 • Família i diversitat familiar
 • Parentalitat (parenting) i capacitats parentals
 • Gènere, diversitat i orientació sexual, raça i etnicitat, discapacitat i capacitats diverses, interseccionalitat
 • Polítiques públiques i intervenció social
Capacities / services: 
 • Estudis, diagnòstics i anàlisis
 • Consultoria i assessorament
 • Formació
 • Acompanyament i intervencions terapèutiques

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)
Catalán
Lucía Sanjuán
93 581 1239
Group's presentation: 

El GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i orientada) és un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, mitjançant l’esforç en la conceptualització i el desenvolupament d’instruments que fonamenten l’adequació entre els dissenys d’investigació i les tècniques emprades i combinant la crítica metodològica i teòrica. Un altre principi compartit és atorgar un valor particular als treballs orientats a la transformació de les condicions socioculturals, amb una concepció de l’Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció sempre des d’una posició epistemològica crítica.

 

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada: És la línia central del GRAFO. Es mira de desenvolupar – a partir de les investigacions del grup i de treballs específics – crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la vinculació entre la investigació bàsica i l’aplicada, així com en l’àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l’ètica de la investigació. Des d’aquesta perspectiva s’atribueix el mateix rang a les etnografies que es realitzen en diferents parts del món, als treballs comparatius transculturals de caràcter teòric i a la recerca orientada a l’aplicació en camps substantius com les minories, la salut i l’educació. En aquest sentit, cal destacar els avenços experimentats en la discussió de les orientacions metodològicas en Antropologia, en el camp de les xarxes personals, amb el desenvolupament de programes de recollida i visualització de les dades i aplicacions a diferents camps substantius d’investigació, en el camp de l’Antropologia audiovisual i en la teoria de l´Antropologia aplicada. 
 •  Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social: Aquesta línia d’investigació té com objectiu l’estudi de les xarxes socials com a instrument per a la construcció de lligams comunitaris així com d’una teoria abastadora de l’exclusió que expliqui la gran variabilitat del fenomen de la marginació social. Es para atenció especialment als fenòmens d’integració econòmica, social i cívica, d’aculturació selectiva, formalització de la militància ètnica, compatibilització o reconstrucció de representacions culturals i de la identitat de les minories estudiades. L’etnografia en el camp de la marginació permet la contrastació d’hipòtesis referida als processos concrets en diferents grups ètnics minoritaris, nacionals (gitanos) o immigrats. En l’àmbit dels estudis gitanos s’han estudiat les representacions i pautes culturals en transformació, els processos d’integració social, relacions interètniques, institucionalització ètnica en el context institucional polític i administratiu generals i els moviments de militància ètnica,religiosos i civils. 
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge: Prenent com a punt de partida les realitzacions i les limitacions de l’Antropologia clàssica del parentiu, per tal de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal, aquesta línia, després de formalitzar una proposta sobre el domini analític de l’Antropologia del parentiu, mira de construir models reproductius i d'establir el seu abast transcultural. L’interès es centra també en les interseccions del domini del parentiu amb altres dominis, com ara els sistemes de gènere, els sistemes educatius i els sistemes de salut. En les investigacions de camp es para especial atenció a la presència de parents i no parents en les xarxes socials, per mirar de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal. Dins del àmbit de l’educació el GRAFO desenvolupa recerques teòriques i etnogràfiques en diferents contextos educatius, poblacions i territoris, més enllà de les aules, però també a les aules. Estretament relacionada amb la reproducció cultural dels grups humans, l’Antropologia de l’educació intersecciona amb altres dominis que s’investiguen en el grup, particularment el parentiu, però també l’exclusió social o la integració comunitària. 
 • Antropologia aplicada a la salut i a les institucions educatives: Diferents investigadors del GRAFO desenvolupen línies de treball relacionades amb les representacions sobre la persona, la salut i malaltia, la comunicació entre els diferents subjectes implicats en el procés assistencial i la relació entre les pràctiques d’alternància, selecció i compatibilització de diferents sistemes terapèutics. A més de l’anterior i en relació amb la línia d’investigació en marginació social, s’estudien els processos de vulnerabilitat social, econòmica i cultural de les poblacions en situació de diferència cultural i risc d’exclusió, les necessitats en salut d’aquest tipus de poblacions i les possibilitats i formes d’accés als recursos sanitaris. Altres investigacions s’han centrat en el paper de les xarxes i les relacions socials com a suport en els processos de malaltia. A l’àmbit de la salut s’integren, a més, les investigacions sobre joventut i el consum de drogues dins de l’Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil a Catalunya. A l’àmbit de l’Educació, pel que fa a la investigació aplicada el principal desenvolupament és l’elaboració de propostes de millora de la convivència en contextos educatius, la formació dels professionals de l’educació que atenen persones immigrants i l’anàlisi i creació de criteris i de recursos educatius vinculats a temes de convivència intercultural, immigració, desenvolupament i cooperació internacional.
Capacities / services: 
 • Desenvolupar crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Recerca per conèixer la situació de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)

GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)
Catalán
Àngels/Pascual-de-Sans
+34 93 581 17 36
Group's presentation: 

El Grup d'Estudis Migració i Societat (GEMS) està localitzat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El GEMS és el nom actual de l'antic Grup de Recerca sobre Migracions (GRM). Aquest va ser reconegut per la UAB com a ANE l’any 2000. Àngels Pascual de Sans n'és la directora. Va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i Finançat per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya) durant el període 2005-2008 amb Àngels Pascual com Coordinadora, i aquest reconeixement ha estat renovat pel període 2009-2013 amb Ricard Morén-Alegret com Coordinador. El nom de GEMS ha sigut adoptat l'any 2011 per no duplicar el nom de GRM que té el SGR.

El GEMS desenvolupa recerca en l'àrea de la migració i l'assentament des d'una perspectiva interdisciplinària. Els seus membres han format part de diferents recerques europees i han col·laborat amb diverses institucions locals, nacionals i internacionals.

 

Research lines: 
 • Migració interior d'Espanya i migracions internacionals. Anàlisi de fluxos, històries migratòries i d'assentament.
 • Integració i cohesió social.
 • Xarxes migratòries
 • Migració i canvi social en àrees rurals.
 • Matrimonis mixtos.
 • Migració i salut
 • Codesenvolupament
 • Migracions en el món àrab-musulmà contemporani..
 • Metodologia aplicada a l'estudi de la migració, Metodologia quantitativa i qualitativa.
Capacities / services: 
 • Assessorament en integració i cohesió social.

Grup de Recerca en Història Actual (GReHA)

Grup de Recerca en Història Actual (GReHA)
Catalán
Francesc Veiga
+ 34 686 00 53 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Història Actual té com a objectius del seu treball fomentar els estudis i investigacions acadèmiques sobre la Història Actual o del temps present, que establim en el periode de la Posguerra freda (1990-2008), així com debatre i experimentar al voltant dels temes i assignatures que tinguin relació amb aquest període en el marc de la Història contemporània. A més, vol romandre en contacte amb els centres acadèmics, investigadors o docents que es dediquen a la Història Actual. Tot i centrar la seva activitat en els estudis historiogràfics, el grup de recerca te vocació interdisciplinar.

Research lines: 
 • Història del món en el període 1990-2006.
 • Història dels conflictes al Sudest europeu, 1991-2001.
 • Història dels conflictes al Orient Mitjà, 1990-2011.
 • Història del ultranacioanlisme y neofeixisme, 1990-2011.
 • História de la nova Asia Central ex-soviètica, 1991-2011.
 • La nova Euràsia, 1991-2011.
 • Història del Asia oriental, 1980-2008.
 • Investigació sobre les modalitats específiques de docència de la Història Actual / temps present.
Capacities / services: 
 • Direcció de treballs de recerca sobre el període de la Història actual.
 • Investigació sobre les modalitats específiques de docència de la Història Actual / temps present.
 • Coordinació en estudis, investigacions i congressos amb els diversos grups de recerca que a Espanya o l'estranger es dediquen específicament a la Història Actual.
 • Suport i finançament de treballs de recerca sobre Història actual.

GRUP DE RECERCA SOBRE MIGRACIONS (GRM)

GRUP DE RECERCA SOBRE MIGRACIONS (GRM)
Catalán
Ricard Morén Alegret
+34 93 581 48 09
Group's presentation: 

El Grup de Recerca sobre Migracions (GRM) està localitzat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El GRM va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i Finançat per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya) durant el període 2005-2008 amb Àngels Pascual com Coordinadora, i aquest reconeixement ha estat renovat pel període 2009-2013 amb Ricard Morén-Alegret com Coordinador.
El GRM desenvolupa recerca en l'àrea de la migració i l'assentament des d'una perspectiva interdisciplinària. Els seus membres han format part de diferents recerques i han col·laborat amb diverses institucions locals, nacionals i internacionals.

Research lines: 
 • Integració de la població immigrada, sostenibilitat i canvis territorials i socioeconòmics en àrees rurals i petites ciutats.
 • Immigració estrangera, geografia de les organitzacions i governança a grans ciutats i àrees metropolitanes .
 • Migracions internacionals, interculturalitat, mestissatge i transnacionalisme.
Capacities / services: 
 • Assessorament a institucions i empreses públiques i privades en l'àmbit de les migracions i la geografia humana.
 • Gestió i avaluació de projectes relacionats amb les migracions i la geografia.
 • Formació en qüestions migratòries i geogràfiques.

Grup de Recerca de Geografia i Gènere (GrGG)

Grup de Recerca de Geografia i Gènere (GrGG)
Catalán
Maria Dolors Garcia Ramon
+ 34 93 581 15 14
Group's presentation: 

Els objectius del grup són introduir i consolidar l'enfocament de gènere a la disciplina geogràfica. Els objectius concrets  se centren en tres camps de la geografia, la geografia urbana, la geografia rural i la història del pensament geogràfic.

Research lines: 
 • Estudi de l'exclusió social a les ciutats des de la perspectiva de gènere (i en particular en els espais públics urbans). També s'ha posat l'accent en l'estudi de la infància i l'adolescència.
 • Història del pensament geogràfic des de la perspectiva de gènere amb un èmfasi particular en l'estudi de la representació del discurs colonial i de les narratives de viatge (el treball s'ha centrat sobretot en el continent africà).
 • El paper de les dones en el desenvolupament del món rural amb un èmfasi en l'estudi de la representació de les identitats.
Capacities / services: 
 • Formacio en metodologies qualitatives.
 • Assessorament per a la introducció de l'enfocament de gènere en els estudis geogràfics.

GRUP DE RECERCA EN GEOGRAFIA ECONÒMICA (GEC)

GRUP DE RECERCA EN GEOGRAFIA ECONÒMICA (GEC)
Catalán
Montserrat Pallares-Barbera
+ 34 649 873 802
Group's presentation: 

The Research Group on Economic Geography was created in 1993 and during all these years it has developed research on several fields of Economic Geography: industry location factors and location theory, knowledge economy and innovative cities, gender and economical development, and air transport.

Research lines: 
 • Location Theory.
 • Industrial Geography.
 • Economic Spaces.
 • Geographical Information Systems (GIS).
 • Global Spaces.
 • Urban Planning.
 • Regional Planning
 • Urban Ecosystems and Social Wellbeing.
 • Local Development.
 • Social Capital and Gender.
 • Air Transportation and Infrastructure Development.
Capacities / services: 
 • Studies in urban planning.
 • Studies of local development.
 • Service areas for business and service facilities.
 • GIS services projects for firms and researchers (we gather the base data which is not provided by the firms or researchers, we perform the analysis and deliver the results with technical documentation).

Persones que Treballen en Organitzacions (PETRO)

Persones que Treballen en Organitzacions (PETRO)
Catalán
Josep Maria Blanch
+34 93 581 13 26
Group's presentation: 

Fa estudis d'avaluació de qualitat de vida laboral, de riscos psicosocials en el treball (càrrega de feina, violència ocupacional, etc.), organitzacions saludables,gènere i treball.
Ens centrem especialment en organitzacions de serveis humans (sanitat, educació, serveis socials, justicia, etc.).
També fem assessorament en l'àmbit de la prevenció. I formació en prevenció de riscos laborals.

Research lines: 

Hem empalmat diversos projectes competitius estudiant bàsicament l'impacte de les noves condicions (materials, tècniques i sobre tot, socials,contractuals i organitzacionals) de treball en la qualitat de vida laboral, en l'emergència de nous riscos psicosocials i en la seva prevenció. Sobre tot pel que fa a la relació sobrecàrrega de treball - burnout, violència ocupacional i qüestions sobre gènere i treball.

En aquests projectes hi participen equips de diverses universitats llatinoamericanes (principalment de Brasil, Colòmbia i Xile).

Capacities / services: 
 • Avaluació Formacio i Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals i de desenvolupament d'organitzacions saludables.

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
Catalán
Quim Brugué Torruella
+34 93 586 88 14
Group's presentation: 

L’IGOP és un centre dedicat a la recerca sobre les polítiques públiques a tots els nivells i en tota la seva amplitud, des que es defineix el problema i es decideix actuar sobre ell fins que se n’avaluen les mesures adoptades.
És a dir, volem conèixer i analitzar què fan els governs (els programes d’acció), perquè ho fan (els discursos que ho justifiquen), com ho fan (la gestió pública) i també quins agents intervenen en tot el procés, tant si són públics (ajuntaments, Generalitat, Govern Central...) com els privats (empreses, ONGs.).
Per fer-ho apleguem investigadors de diversos camps de les ciències socials, i també formem especialistes en la nostra disciplina a través d’estudis propis de màster i de doctorat.

Research lines: 
 • Polítiques educatives i equitat.
 • Innovació democràtica.
 • Polítiques urbanes.
 • Exclusió social i polítiques d'inclusió.
 • Democràcia 2.0.
 • Innovació en la gestió pública.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’estudis i informes a partir de l’anàlisi de la realitat social i de les seves transformacions, especialment dels canvis en l’agenda de problemes que reclamen l’atenció de les institucions públiques.
 • Elaboració de propostes de millora respecte a polítiques públiques específiques o respecte a canvis més generals en el sistema de funcionament de les institucions.
 • Avaluació de programes i serveis públics, apostant per una visió d’aprenentatge compartit.

Salut, alimentació i mortalitat: els nivells de vida a Espanya (SALMON)

Salut, alimentació i mortalitat: els nivells de vida a Espanya (SALMON)
Catalán
Josep Pujol Andreu
+34 636 267 715, +34 93 518 23 09, +34 93 424 71 31
Group's presentation: 

El grup “Salud, alimentació i mortalitat: els nivells de vida a España” (SALMON)  inclou dos subgrups de recerca: Grup d'Investigación en Desenvolupament Rural (DRUAB) i Grup de Recerca en Nivells de Vida, salut, alimentació i indicadors de Benestar (NIVUAB).

El Grup treballa en la direcció d’avaluar els factors que condicionen els nivells de vida de la població i la seva sostenibilitat econòmica i ambiental, amb especial referència a l’alimentació i al benestar biològic. Amb aquests objectius, el grup està integrat per 20 investigadors, entre economistes, historiadors i demògrafs, i a mitjançant la web www.uab.es/nisal, que impulsa el mateix grup, coordina les seves activitats amb diferents especialistes de Medicina d’altres universitats espanyoles.

Research lines: 
 • Els condicionaments científics i tecnològics en els canvis en la dieta i les seves diferències socials y geogràfiques.
 • La sostenibilitat ambiental i econòmica en la producció i comercialització dels productes agraris i la seva transformació en aliments.
 • Polítiques agrarias i alimentàries.
 • Elaboració d'indicadors multifactorials dels nivells de vida de la població a diferents escales territorials.
Capacities / services: 
 • Evaluació d'Impactes ambientals i econòmics de projectes de desenvolupament regional i rural.
 • Elaboració de projeccions demogràfiques, de producció i consum d'energia, de residuus i CO2.
 • Disseny de projectes de desenvolupament i sostenibilitat.
 • Estudis de mercat pel sector alimentari.
 • Elaboració d'indicadors multifactorials dels nivells de vida de la població a diferents escales territorials.
 • Elaboració de sèries històriques sobre indicadors de nivells de vida (variables demogràfiques, preus, alimentació, salaris, salud, educació...) a escala urbana.
 • Difusió de noves aportacions en la recerca sobre indicadors quantitatius dels nivells de vida a Espanya a www.uab.es/nisal.

Páginas

Subscribe to RSS - Estudis socioeconòmics i polítiques públiques
Campus d'excel·lència internacional U A B