Comunicació i llengua

Laboratori de Lingüística Informàtica, Dept. Filologia Espanyola

Laboratori de Lingüística Informàtica, Dept. Filologia Espanyola
Catalán
Carles Subirats i Rüggeberg
+34 93 581 12 16
Group's presentation: 

Spanish FrameNet (SFN) is a research project which is developed at the Autonomous University of Barcelona (Spain) and the International Computer Science Institute (Berkeley, CA) in cooperation with the FrameNet Project.
The Spanish FrameNet Project is creating an online lexical resource for Spanish, based on frame semantics and supported by corpus evidence.
The "starter lexicon" is available to the public, and contains more than 1,200 lexical items (verbs, predicative nouns, and adjectives, adverbs, prepositions and entities) representative of a wide range of semantic domains.
The aim is to document the range of semantic and syntactic combinatory possibilities (valences) of each word in each of its senses, through human approved and automatic annotated example sentences and automatic capture and organization of the annotation results.
The Spanish FrameNet database is in a platform-independent format, and it is able to be displayed and queried via the web and other interfaces.

Research lines: 
 • Spanish Natural Language Processing.
 • Lexical Semantics, Cognitive Semantics, Cognitive Linguistics, Corpus Linguistics.
 • Natural Language Processing, Automatic Semantic Role Labeling, Syntactic Parsing, Automatic POS tagging.
Capacities / services: 
 • Tractament automàtic de la informació textual en espanyol (tractament lèxic i sintàctic automàtics de textos i  tractament semántic automàtic de textos, especialment, etiquetació automàtica de rols semàntics --shallow semantic parsing).
Àmbit - grup de recerca: 

Traduir i apropar filosofies llunyanes (TRAFIL)

Traduir i apropar filosofies llunyanes (TRAFIL)
Catalán
Nicole Martínez Melis
+34 93 581 33 72
Group's presentation: 

TRAFIL és un grup de recerca pluridisciplinar que pretén acostar i comunicar millor les diferents llengües i cultures que intervenen en el procés de traducció de filosofies llunyanes, en particular les filosofies originàries de l’Índia.

Research lines: 

La línia de recerca és una aproximació traductològica, terminològica i transcultural que es materialitza amb:

 • Un treball terminològic sobre la filosofia budista  que consisteix en el desenvolupament d’una base de dades terminològica i de coneixement multilingüe (MARPA term) concebuda com una ajuda a la traducció.
 • L’estudi traductològic de versions en diferents llengües de textos filosòfics de l’Índia antiga per observar com s’efectua la transferència cultural.
 • La traducció al castellà i al català de textos clàssics i d’assaigs sobre filosofies de l’Índia antiga evitant tan l’etnocentrisme com el multiculturalisme, aplicant una estratègia de transculturització.
Capacities / services: 
 • Assessorament i formació a les entitats que actualment tradueixen el tipus de documents que tractem.
 • Edició de continguts divulgatius sobre la temàtica.

LABORATORI DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

LABORATORI DE COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA
Catalán
Pere-Oriol Costa Badia
+34 659 505 598
Group's presentation: 

El Laboratori de Comunicació Estratègica (Labce) té per objecte realitzar investigacions, assessorament i docència en matèria de comunicació pública i electoral, amb la finalitat de contribuir a millorar la qualitat democràtica de la gestió de govern i dels processos electorals, eleccions.

Research lines: 
 • Govern municipal.
 • Mitjans de comunicació públics.
 • Plans governamentals d'alfabetització digital.
 • Campanyes electorals.
 • Formació de candidats.
Capacities / services: 
 • Assessorament a governs locals, autonòmics i centrals.
 • Assessorament a partits i candidats.
 • Assessorament en comunicació estratègica a empreses i organitzacions.
Àmbit - grup de recerca: 

A Cura De

A Cura De
Catalán
Lluis Quintana Trias
+34 93 581 26 33
Group's presentation: 

El grup de recerca A Cura De vol promoure la investigació de criteris per a l'edició de textos literaris, especialment els que estan escrits en una ortografia d'una altra època i els que han sofert manipulacions diverses (degut a la censura, o a la pèrdua d'alguna part, a l'actuació d'algun editor descurat, etc.); el producte resultat es publica en el que se sol anomenar "edició críitica" i, tard o d'hora, en una edició dirigida al gran públic. Aquesta feina d'edició s'anomena també "cura", i el nom del grup vol donar-hi constància.

Research lines: 
 • Criteris per a l'establiment d'edicions crítiques.
 • Criteris per a la publicació d'edicions crítiques.
 • Discussió de criteris ortogràfics tenint en compte els testimonis.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a publicació d’edicions crítiques.
 • Elaboració de materials divulgatius sobre el tema.
Àmbit - grup de recerca: 

Comunicación Intercultural Estrategias de Negociación (CIEN)

Comunicación Intercultural Estrategias de Negociación (CIEN)
Catalán
Melissa Moyer Greer
+34 93 581 23 26
Group's presentation: 

El grup de recerca CIEN es un grup dinámic i internacional format per membres  que estudian els usos lingüístics bilingües i multilingües des de la perspectiva de la sociolingüística crítica. El nostre grup treballa sobre qüestions d’importància teòrica i pràctica per entendre  el paper de la llengua i de la comunicació en processos socials, especialment  en la (re)producció de les desigualtats socials. Entenem la llengua com a forma d’acció social que té conseqüències materials per a la vida diària de les persones en termes d'accés a institucions, com per exemple a un centre d'atenció primària, i a recursos, com ara a una targeta sanitària. L’etnografia en múltiples contextos (multi-sited ethnography), que es basa en la observació participant, és el nostre mètode principal d’investigació conjuntament amb la utilització d’altres tipus de mètodes qualitatius, com ara entrevistes en profunditat, transcripcions d'interaccions i documents institucionals.

Research lines: 
 • La gestió del multilingüisme a les institucions que treballen a Catalunya.
 • El turisme en la nova economia basada en la comunicació i la llengua.
Capacities / services: 
 • Anàlisi etnogràfica de la comunicació institucional.
 • Edició de manuals de bones pràctiques en institucions que reben persones d’arreu el món per a  la gestió de la seva diversitat lingüística.
 • Edició de materials divulgatius.
Àmbit - grup de recerca: 

cos i textualitat

cos i textualitat
Catalán
Meri Torras
+34 93 586 80 84
Group's presentation: 

El Grup de recerca consolidat Cos i Textualitat (2009 SGR 651), dirigit per la Dra. Meri Torras, analitza – des de 2005 i amb una perspectiva interdisciplinària– el cos com a lloc per a la identitat i la manera com s’hi inscriuen (i reinscriuen) el gènere, l’ètnia, la classe i la identitat sexual des dels discursos culturals.

La recerca es materialitza en l’edició de publicacions especialitzades i manuals, l’organització de congressos, seminaris, conferències i taules rodones, la direcció de tesis doctorals i l’activitat docent, però també en l'oferta de cursos d'estiu i formació de formadors en matèria de gènere i sexualitats.

Research lines: 
 • Cos i literatura: el cos com text, el cos com tema literari.
 • Cos i gènere: revisió crítica del gènere (literari i d'identitat).
 • Cos i ètnia: immigració, representacions culturals de la identitat nacional.
 • Cos i desig: homosexualitat, transexualitat, queer, heterosexualitat.
 • Cos, cultura i antropologia: costums, ritus, moda, cultura popular.
 • Cos i pensament: llenguatge, teologia, discurs científic.
 • Cos i normativa: cos desviat, transexualitat, transgenerisme, monstruositat.
 • Cos i tecnologia: artificialitat, ciborg, cirurgia, bodybuilding.
 • Cos, ciència i medicina: coneixement, visió, mirada.
Capacities / services: 
 • Realització i organització de cursos i seminaris.
 • Formació de formadors en matèria de gènere i sexualitats.
 • Creació de manuals i materials didàctics per a educadors i estudiants.
 • Gestió d’activitats culturals i artístiques (participació a taules rodones sobre escriptors/es, organització de recitals de poesia, etc.).
 • Assessorament i consultoria en aquests àmbits.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC)

Grup d'Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC)
Catalán
Montserrat Bacardí
+34 93 581 33 78
Group's presentation: 

El Grup d’Estudi de la Traducció Catalana Contemporània (GETCC) és un grup de recerca que pretén estudiar un conjunt molt notable de traduccions del franquisme així com també la producció de les darreres dècades del segle XX, ja sense constrenyiments polítics.

Per això, se centra en cinc accions: a) elaboració i publicació d’estudis monogràfics, b) organització de congressos i conferències, c) direcció de tesis, d) catalogació, digitalització de fons documentals de traductors i e) edició i publicació de textos inèdits de valor incontestable (traduccions, adaptacions, correspondència...).

Research lines: 
 • Traducció i franquisme.
 • Traducció i exili.
 • La traducció catalana de 1975 ençà.
 • Perspectives teòriques, lingüístiques i sociolingüístiques de la traducció catalana contemporània.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a la traducció i edició de textos del franquisme i de l’exili.
 • Edició de publicacions amb textos inèdits del segle XX.
 • Elaboració de continguts adreçats als mitjans de comunicació en aquests temes.

Grup de Recerca Percepció, Llenguatge i Temps

Grup de Recerca Percepció, Llenguatge i Temps
Catalán
Olga Soler Vilageliu
+34 93 581 44 42
Group's presentation: 

El grup de recerca Percepció, Llenguatge i Temps està format per investigadors en psicologia cognitiva interessats en aquests tres fenòmens i les seves interrelacions.
La línia de Percepció està centrada en estudis experimentals sobre percepció intermodal (substitució sensorial, percepció visual i acció), i percepció temporal (variables que afecten l’estimació del temps).
La línia de Llenguatge s’interessa, entre d’altres projectes, per l'aprenentatge de l'escriptura manual en infants de preescolar i primers cursos de Primària, fent especial èmfasi en els aspectes grafomotors, amb l'objectiu de detectar possibles dificultats en aquest procés.
Pel que fa a Temps, la recerca es centra en l'Orientació o Perspectiva temporal i la seva relació amb la personalitat i les conductes de risc. Una altra línia de treball fa referència a l'estudi de gestió del temps aplicada a la organització de l'activitat escolar per tal d’aconseguir un millor rendiment i benestar psicològic i social pels infants i pels docents.

 

Research lines: 
 • Els efectes del moviment i la velocitat en l'estimació temporal.
 • Estudi experimental de la integració multisensorial.
 • Aprenentatge de l'escriptura manual.
 • La metàfora espacial en la comprensió dels aspectes temporals de la flexió verbal.
 • Expressió d'emocions en la comunicació mitjançant ordinador.
 • Gestió del temps a l'escola.
 • Projectes de vida en diferents etapes del cicle vital;
 • Relació entre perspectiva temporal i conductes de risc en adolescents;
 • Relació entre la perspectiva temporal, mesurada amb el qüestionari ZTPI i les dimensions bàsiques de la personalitat, mesurades amb l'instrument ZKPQ.

 

Capacities / services: 
 • Elaboració de plans de prevenció de conductes de risc en el camp de l’educació i la salut.
 • Assessorament per a la millora del rendiment escolar a la infància.
 • Assessorament per a la millora de l'aprenentatge de l'escriptura manual i la grafomotricitat dels infants.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica PUBLIRADIO

Grup de Recerca en Publicitat i Comunicació Radiofònica PUBLIRADIO
Catalán
Juan José Perona Páez
+34 93 581 44 64
Group's presentation: 

Publiradio és un grup de recerca que desenvolupa diferents línees de treball relacionades amb la publicitat, la comunicació radiofònica i la creativitat audiovisual.
En el context del que nosaltres anomenem la "sono-esfera digital", estem especialment sensibilitzats amb la creació sonora, les noves formes de recepció dels missatges en el si d'aquesta sono-esfera, i els hàbits de consum dels productes audiovisuals.
Així, són objectius del nostre grup:
- Potenciar el desenvolupament de nous formats de publicitat institucional i comercial a la sono-esfera.
- Donar a conèixer les possibilitats comunicatives del so en l’àmbit de la producció audiovisual i proposar nous recursos creatius.
- Contribuir a que els diferents subjectes que intervenen en el mercat publicitari català i espanyol tinguin un coneixement més ampli de la dimensió publicitària del so i de la ràdio en particular.

Research lines: 
 • La sono-esfera digital com a nou entorn de recepció de missatges sonors.
 • El sonotipus i la construcció d'imatge de marca d'institucions i empreses.
 • Nous formats publicitaris audiovisuals.
 • Ús expressiu de la veu.
 • Ús expressiu del so.
Capacities / services: 
 • Elaboració de nous formats i plans de publicitat institucional i comercial a la “sono-esfera”.
 • Disseny i impartició de cursos específics d'expressió oral per a diferents sectors.
 • Elaboració d’informes a partir de la base de dades més important del pais sobre publicitat radiofònica.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca d'Història del Periodisme

Grup de Recerca d'Història del Periodisme
Catalán
Josep M. Figueres
+34 93 581 44 73
Group's presentation: 

El grup treballa en la recerca sobre la història del periodisme a través de recerques, edicions, organització d’activitats com les Jornades d’Història de la Premsa, el reconeixement a trajectòries històriques de periodistes (Ploma d’Or), etc. en la voluntat d'acostar-se a conèixer millor la història de la societat catalana a través de la producció i recepció de continguts periodístics.  

El grup está format per: Josep M. Figueres Artigues,Carles Figuerola Casas i Pedro M. Molina Rodríguez, del Departament. de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB),  Daniel Casals del Departament de Filologia Catalana (UAB); Sebastià Serra Busquets, Departament d’Història (UIB), Jaume Guillamet Lloveras, Estudis de Periodisme (UPF) i Francesc Roca Rosell, Departament d’Economia (UB).

Research lines: 
 • Història.
 • Periodisme.
 • Catalunya.
Capacities / services: 
 • Elaboració d’informes sobre presència a la premsa d’esdeveniments històrics.
 • Assessorament històric a mitjans de comunicació.
 • Elaboració de contigunts relacionats amb periodistes i història.
Grup de recerca-paraules clau: 

Páginas

Subscribe to RSS - Comunicació i llengua
Campus d'excel·lència internacional U A B