Comunicació i llengua

Mediació i Interpretació: Recerca en l´Àmbit Social (MIRAS)

Mediació i Interpretació: Recerca en l'Ámbit Social (MIRAS)
Catalán
Marta Arumí Ribas
+34 93 581 33 68
Group's presentation: 

Creat l'any 2009, el grup de recerca MIRAS del Departament de Traducció i Interpretació de la UAB es dedica a la recerca i a la formació en interpretació i mediació en l´àmbit social.
La idea de la creació del grup sorgeix arran d'una necessitat social. En els últims anys, Catalunya s´ha convertit en un territori d'acollida d'immigrants, fet que ha posat a prova la societat catalana, tant pel que fa al seu sistema social com pel que fa a les seves actituds vers l'altre. Aquests nous ciutadans són usuaris, igual que la població autòctona, dels diversos serveis socials, administratius, sanitaris, jurídics o educatius. En aquestes institucions, tanmateix, fonamentalment a causa de les barreres lingüístiques i culturals, en molts casos es fa difícil la comunicació entre els proveïdors de serveis i els usuaris estrangers. Aquesta necessitat de comunicació entre comunitats lingüístiques diverses ha fet emergir un nou perfil professional: el del traductor-intèrpret als serveis públics, la tasca del qual consisteix en aconseguir que la comunicació no tan sols sigui possible, sinó que també sigui efectiva.
Però  Catalunya s'enfronta especialment a la manca de formació especialitzada per a traductors i intèrprets en l'àmbit dels serveis públics. Des de les universitat i, concretament, des dels centres d'ensenyament de traducció i interpretació, ja s'ha començat a fer evident la necessitat de donar resposta a aquesta demanda, però als plans d'estudis actuals la presència de continguts vinculats amb la traducció i la interpretació als serveis públics és encara molt escassa.
Per aquest motiu, només a partir d'una recerca que abordi aquest tema es podran elaborar propostes formatives que donin resposta a la demanda social actual.
El grup de recerca MIRAS incorpora a la seva estructura professores, intèrprets i mediadores professionals i joves investigadores que duen a terme la seva activitat en els àmbits de la traducció i interpretació de conferències, la mediació i la interpretació per als serveis públics, la immigració, la formació i la comunicació intercultural.

Research lines: 
 • Característiques de la traducció a les administracions públiques en un context multicultural.
Capacities / services: 
  • Difusió dels resultats de la recerca en tallers i jornades destinats a traductors i intèrprets als serveis públics, a mediadors interculturals, a proveïdors de serveis (metges, educadors, treballadors socials, advocats, cossos de seguretat, etc.) i a gestors públics.
  • Formació de professionals per a la interpretació als serveis públics.
  • Intervenció com a experts en el seguiment de la formació continuada dels traductors i intèrprets que ja estan exercint en aquest àmbit.
  • Assessorament a l’´Administració en la gestió i contractació de traductors i intèrprets als serveis públics.
  • Assessorament a l´Administració en el disseny d’un sistema d’acreditació de la interpretació als serveis públics.
  • Documentació i manteniment d’un fons de recursos sobre traducció i interpretació als serveis públics.
   Àmbit - grup de recerca: 

   Observatorio internacional de televisión (OITVE)

   Observatorio internacional de televisión (OITVE)
   Catalán
   Lorenzo Vilches
   +34 93 581 17 93
   Group's presentation: 

   El Observatorio Internacional de Televisión (OITVE) es un grupo de investigación dedicado fundamentalmente a crear bases de datos razonados sobre la producción, economía, contenidos y públicos de la ficción televisiva multipantalla.
   El grupo está dirigido por el catedrático Lorenzo Vilches Mantero. Su sede se halla en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB.

   Research lines: 
   • Estructura de la televisión internacional.
   • Producción de ficción en web.
   • contenidos del video juego.
   • género e identidad en la ficción multipantalla.
   • hábitos y prácticas de usuarios en red sobre la ficción televisiva.
   Capacities / services: 
   • Acceso a las bases de datos propias sobre economía y  producción televisiva.
   • Producción de ficción en web internacional.
   Àmbit - grup de recerca: 

   Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC)

   Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC)
   Catalán
   Jordi Castellanos
   +34 93 581 12 19
   Group's presentation: 

   El Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània (GELCC), en actiu des de fa més de vint anys, està constituït majoritàriament per professors i investigadors del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona i incorpora també investigadors de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Girona.

   El seu camp de recerca és la història de la literatura catalana des del segle XIX fins a l'actualitat: l'estudi d'autors, moviments, corrents estètics, història dels gèneres literaris, plataformes de difusió i recepció de models forans, entre d'altres temes, abordats des de perspectives metodològiques diverses.

   Research lines: 
   • Història de la literatura catalana des del segle XIX fins a l'actualitat: l'estudi d'autors, moviments, corrents estètics, història dels gèneres literaris, plataformes de difusió i recepció de models forans, entre d'altres temes, abordats des de perspectives metodològiques diverses.
   Capacities / services: 
   • Servei d'Informació Bibliogràfica de Llengua i Literatura Catalanes, que compta amb el projecte i portal informàtic TRACES: http://www.traces.uab.cat/tracesbd/
   • Edició de materials pel món editorial i cultural, per a edicions o altres activitats.
   Àmbit - grup de recerca: 

   Grup de Lexicografia i Diacronia

   Grup de Lexicografia i Diacronia
   Catalán
   Glòria Claveria Nadal
   +34 93 581 29 79
   Group's presentation: 

   El Grup de Lexicografia i Diacronia (SFI) és un equip format per investigadors de diferents universitats espanyoles i europees. El nucli central dels membres pertany a diferents departaments de la  Universitat Autònoma de Barcelona (Departament de Filologia Espanyola, Departament de Filologia Catalana, Departament de Filologia Francesa i Romànica). Els membres externs pertanyen a la a Universidad de Salamanca; a la Karl Franzens-Universität Graz d’Àustria i a la Universiteit Antwerpen de Bèlgica. A més, el grup té adscrit un investigador ICREA (Joan Torruella). Gràcies als resultats obtinguts en les seves investigacions, el grup ha rebut la subvenció i el reconeixement per part de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat en set convocatòries consecutives fins a l’actual (2009SGR01067). Així mateix, el «Grup de Lexicografia i Diacronia» forma part de la Xarxa Temàtica «Llengua i Ciència» finançada per la Generalitat de Catalunya (1998XT-00019, 2000XT-00063 i 2002XT00071) i ha participat en totes les Jornades que la xarxa organitza anualment. La recerca desenvolupada pels membres del grup ha donat lloc a nombroses publicacions i resultats de la recerca d’altres tipus (Portal de léxico hispánico, DECH, CICA), en les quals s’investiga diferents aspectes de l'evolució històrica de les llengües catalana i espanyola des d'un punt de vista interdisciplinari.

   Research lines: 
   • L’aplicació de les noves tecnologies a l’estudi lingüístic amb especial atenció a la història de la llengua i al lèxic.
   Capacities / services: 
   • Consulta dels materials i informacions que apleguen les eines informàtiques que es desenvolupen en el grup: el CICA (Corpus Informatitzat del Català Antic) i Portal de léxico hispánico.
   •  Elaboració d’eines informàtiques.

   Gabinet de Comunicació i Educació

   Gabinet de Comunicació i Educació
   Catalán
   Santiago Tejedor
   +34 93 581 16 89
   Group's presentation: 

   El Gabinet de Comunicació i Educació és un grup consolidat i especialitzat en al investigació i divulgació científica, que pertany al Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
   El Gabinet neix amb l'objectiu de potenciar la investigació en un camp de confluència entre dues disciplines: Comunicació i Educació.

   Research lines: 
   • Media Literacy.
   • Ciberperiodisme.
   • Mitjans educatius.
   • Televisió educativa.
   • Cinema i educació.
   • Educació en mitjans.
   Capacities / services: 
   • Desenvolupament d'investigacions.
   • Disseny de campanyes.
   • Creació de materials didàctics de diferent natura (textual, radiofònic, audiovisual, multimèdia).
   • Assessoria en temes de comunicació i educació.
   • Formació de formadors i Cursos d'especialització ad hoc.
   • Realització d’activitats d’alfabetització digital.

   Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura/ Grup de recerca sobre Esport i Jocs Olímpics

   Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura/ Grup de recerca sobre Esport i Jocs Olímpics
   Catalán
   Miquel de Moragas Sà
   +34 93 581 29 07
   Group's presentation: 

   El Grup Internacional d’Estudis sobre Comunicació i Cultura s'especialitza en estudis sobre polítiques culturals i de comunicació. Es refereix  principalment als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, publicitat).

   En aquest marc, el Grup de recerca sobre Esport i Jocs Olímpics està especialitzat en altres àrees com l’organització de grans esdeveniments esportius i el disseny i la senyalització de instal•lacions complexes.

   Research lines: 
   • Anàlisis de politiques de comunicació.
   • Estructura dels Mitjans de comunicació.
   • Estudis dels jocs olímpics i els esports.
   • Semiòtica de la comunicació institucional.
   Capacities / services: 
   • Assessorament a les administracions públiques en matèria de politiques i regulació de les comunicacions.
   • Assessorament a les organitzacions de grans esdeveniments  (esportius, culturals, acadèmics).
   •  Assessorament a les polítiques d’imatge institucional i empresarial (denominació de productes, disseny de marques, senyalització).
   Àmbit - grup de recerca: 

   Grup de Recerca de Literatura infantil i Educació literària (GRETEL)

   Grup de Recerca de Literatura infantil i Educació literària (GRETEL)
   Catalán
   Teresa Colomer
   +34 93 581 26 54, +34 93 581 18 78
   Group's presentation: 

   El Grup de Recerca de Literatura infantil i Educació literària (GRETEL) estudia la formació dels infants i joves com a lectors literaris. Per això analitza els llibres i la ficció (audiovisual i digital) que s'adreça a aquestes edats, les millors formes d'ensenyament a l'escolaritat obligatòria, la biblioteca escolar i plans de lectura de centre, els resultats que s'obtenen en la seva competència i hàbits de lectura literària i la formació dels docents en aquest camp.

   Research lines: 
   • Anàlisi de les obres literàries, escrites i digitals, destinades als infants i adolescents en relació amb els aprenentatges que ofereixen per a la formació del lector.
   • Anàlisi de les obres literàries destinades als infants i adolescents en relació als valors educatius en les societats postindustrial.
   • Plans escolars de lectura.
   • Aprenentatge literari a l'escola a partir de projectes de treball.
   • Ús dels llibres infantils en la fase d'acollida dels infants nouvingut;
   • Hàbits lectors i programació escolar de les lectures.
   • Discussió interpretativa de llibres infantils i juvenils a l'escola.
   • Aprenentatge metaficcionali intertextual  en l'adquisició de la competència literària.
   • Formació lectora i educació literària dels docents.
   Capacities / services: 
   • Assessorament a les administracions educatives sobre plans de lectura, biblioteca escolar, educació literària a l'escola i ús de les TIC.
   • Assessorament editorial sobre literatura infantil i juvenil.
   • Assessorament, organització i participació en plans de formació docent de diversos tipus, incloses les formes virtuals.

   Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació (PACTE)

   Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació (PACTE)
   Catalán
   Amparo Hurtado
   +34 93 581 24 66
   Group's presentation: 

   Els interessos investigadors fonamentals del grup PACTE (Procés d’adquisició de la competència traductora i avaluació) són:

   1. La investigació empírico-experimental sobre la competència traductora i la seva adquisició en traducció escrita.
   2. La didàctica de la traducció.
   3. L’ús de la metodologia empírica i experimental en Traductologia.
   4. L’ús de la tecnologia aplicada a la recerca en traducció.

   Research lines: 
   • Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació.
   • Cognició en traducció i interpretació.
   • Formació en traducció i interpretació.
   • Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció.
   • Aspectes professionals i laborals de la traducció i de la interpretació.
   • Textualitat i traducció.
   Capacities / services: 
   • Cursos de formació de formadors de traductors
   • Disseny de plans d’estudi de Traducció i Interpretació
   • Gestió de competències en la formació de traductors i intèrprets
   • Disseny de plans d’estudi de formació d’intèrprets socials i mediadors interculturals.
   • Orientació per la inserció laboral de traductors i intèrprets.
   Àmbit - grup de recerca: 

   Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP)

   Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP)
   Catalán
   Lucile Nussbaum
   +34 93 581 26 38, +34 93 581 18 78
   Group's presentation: 

   El Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP) es dedica a la recerca i a la transferència de coneixements i eines per a l'ensenyament de llengües i l'educació plurilingüe de la societat.
   Està reconegut per l’AGAUR com a Equip de Recerca Consolidat des de 2005.

   Research lines: 
   • Plurilingüisme i construcció de coneixements acadèmics.
   • Ensenyament de llengües.
   • Tecnologies per a l'aprenentatge de llengües. Telecol·laboració.
   • Socialització lingüística en contextos d'acollida de població immigrant.
   Capacities / services: 
   • Ús efectiu de les llengües per a una comunicació eficaç.
   • Disseny de la formació lingüística del personal.
   • Estudi i disseny de mobilitats virtuals a través de l'ús de la xarxa 2.0.

   Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària

   Grup de Recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària
   Catalán
   Elena Añaños
   +34 629 222 461
   Group's presentation: 

   El Grup de recerca en Psicologia i Comunicació Publicitària estudia com els subjectes capten i processen la informació publicitària (anuncis), és a dir, com la publicitat arriba al "cervell" del telespectador, del internauta, etc. i fins a quin punt li pot condicionar la seva actuació de compra.

   Research lines: 
   • Estudi dels processos cognitius que influencien en el processament de la informació publicitària, especialment en: Els nous formats de publicitat, Rich Media i la Publicitat integrada en els continguts audiovisuals, entre d'altres:
   • Aplicació de la metodologia de l'Eye Tracker en la seva recerca, per mesurar l'impacte visual i moviments oculars de la publicitat i creació de patrons de resposta per aprt dels diferents targets.
   • Processament conscient i inconscient de la Publicitat.
   Capacities / services: 
   • Aplicació de l'Eye TraKer en l'estudi previ de les campanyes per tal d'obtenir dades del rendiment cognitiu del subjecte davant la variació dels components dels anuncis, per tal de poder dissenyar la publicitat més eficaç.
   • Disseny i realització de recerques que tinguin com a objectiu l'optimització dels recursos publicitaris a partir del coneixement del procés cognitiu del receptor (i dels diferents targets).
   Grup de recerca-paraules clau: 

   Páginas

   Subscribe to RSS - Comunicació i llengua
   Campus d'excel·lència internacional U A B