Comunicació i llengua

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Catalán
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)

GRUP D'ESTUDIS MIGRACIÓ I SOCIETAT (GEMS)
Catalán
Àngels/Pascual-de-Sans
+34 93 581 17 36
Group's presentation: 

El Grup d'Estudis Migració i Societat (GEMS) està localitzat al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
El GEMS és el nom actual de l'antic Grup de Recerca sobre Migracions (GRM). Aquest va ser reconegut per la UAB com a ANE l’any 2000. Àngels Pascual de Sans n'és la directora. Va ser reconegut com a Grup de Recerca Consolidat i Finançat per l'AGAUR (Generalitat de Catalunya) durant el període 2005-2008 amb Àngels Pascual com Coordinadora, i aquest reconeixement ha estat renovat pel període 2009-2013 amb Ricard Morén-Alegret com Coordinador. El nom de GEMS ha sigut adoptat l'any 2011 per no duplicar el nom de GRM que té el SGR.

El GEMS desenvolupa recerca en l'àrea de la migració i l'assentament des d'una perspectiva interdisciplinària. Els seus membres han format part de diferents recerques europees i han col·laborat amb diverses institucions locals, nacionals i internacionals.

 

Research lines: 
 • Migració interior d'Espanya i migracions internacionals. Anàlisi de fluxos, històries migratòries i d'assentament.
 • Integració i cohesió social.
 • Xarxes migratòries
 • Migració i canvi social en àrees rurals.
 • Matrimonis mixtos.
 • Migració i salut
 • Codesenvolupament
 • Migracions en el món àrab-musulmà contemporani..
 • Metodologia aplicada a l'estudi de la migració, Metodologia quantitativa i qualitativa.
Capacities / services: 
 • Assessorament en integració i cohesió social.

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)

Fonètica, Lexicologia i Semàntica (fLexSem)
Catalán
Xavier Blanco Escoda
34 93 581 49 01
Group's presentation: 

A partir de teories de formalització lingüística, com el Lèxic-Gramàtica o la Teoria Sentit - Text, el grup desenvolupa recursos i estratègies per al processament de la informació i la comunicació multilingüe (bases de dades lingüístiques, corpora orals i escrits, mètodes d'anàlisi de textos i de tractament de trastorns del llenguatge).

Research lines: 
 • Lexicografia informàtica.
 • Traducció automàtica.
 • Lexicologia contrastiva.
 • Afàsies.
 • Estilística.
Capacities / services: 
 • Diccionaris bilingües i multilingües.
 • Diccionaris electrònics.
 • Tractament de corpora orals i escrits.
 • Recuperació de la informació.
 • Traducció automàtica.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)

Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL)
Catalán
Ana Fernández Montraveta
+34 93 581 17 76
Group's presentation: 

El Grup Interuniversitari en Aplicacions Lingüístiques (GRIAL) estudia els diversos aspectes dels nivells lèxic, semàntic i sintàctic de la descripció lingüística orientada al processament del llenguatge. Des d'un principi, ens hem centrat en el desenvolupament d'un marc de treball teòric amb el qual descrivim la informació lèxica dels verbs i de les construccions en què aquests participen. En relació amb aquest tema, ens interessen diversos aspectes d'aquest problema, des de la descripció de la relació entre sintaxi i semàntica en oracions simples fins a l'aspectualitat o la descripció semàntica dels arguments. A partir d'aquesta base, desenvolupem eines orientades al processament del llenguatge natural, que van des de l'anàlisi sintàctica fins al lèxic i l'heurística per a l'adquisició automàtica de la informació.

Research lines: 
 • Sintaxi i semàntica verbals. Prenent com a centre el verb, treballem des de diverses perspectives al voltant d’aquesta unitat, amb especial interès per la interfície sintàctico-semàntica.
 • Lexicografia. L’objectiu és contribuir tant en el camp de la lexicografia tradicional com computacional.
 • Adquisició d’informació. El grup disposa de lexicons creats de manera manual on es representa la informació sintàctica i semàntica associada a la unitat verbal.
 • Anotació de corpus. Una línia en què treballem molt relacionada amb les anteriors és la d’anotació de corpus, ja que estem interessats en l’etiquetació de les oracions des del punt de vista sintàctico-semàntic.
Capacities / services: 
 • Construcció d'eines lexicogràfiques, construcció de gramàtiques formals.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de recerca sobre la traducció entre el xinès i el castellà/català (TXICC)

Grup de recerca sobre la traducció entre el xinès i el castellà/català (TXICC)
Catalán
Sara Rovira-Esteva
+34 93 581 28 25, +34 645 464 573
Group's presentation: 

El grup de recerca La Traducció entre el Xinès i el Castellà/Català (TXICC) es preocupa de promoure la investigació sobre qüestions relacionades amb la traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà, així com qüestions de lingüística contrastiva, didàctica del xinès com a llengua estrangera i la comunicació intercultural entre aquestes cultures.

Research lines: 


 • Traducció i interpretació entre el xinès i el català/castellà.

 • Lingüística contrastiva entre el xinès i el català/castellà.

 • Didàctica del xinès com a llengua estrangera.

 • Didàctica del xinès per a fins específics (llengua per a traductors).

 • La comunicació intercultural entre la cultura espanyola i la xinesa.

 • Anàlisi crítica del discurs sobre la llengua xinesa o l’Altre xinès.
Capacities / services: 


 • Assessorament lingüístic per als diferents professionals de la llengua (editors, traductors, correctors, periodistes, etc.) en qüestions relacionades amb la llengua xinesa i el col·lectiu xinès residents a Catalunya.

 • Elaboració de guies d'estil per a resoldre dubtes del xinès adreçades als professionals de la llengua i els mitjans de comunicació.

 • Formació de professionals: didàctica del xinès i traducció/ interpretació amb aquesta combinació lingüística.
Àmbit - grup de recerca: 

Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios de Asia Oriental e Interculturalidad (INTERASIA)

Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios de Asia Oriental e Interculturalidad (INTERASIA)
Catalán
Joaquín Beltrán Antolín
+34 93 581 33 77
Group's presentation: 

El grupo INTERASIA se ocupa del análisis los procesos procesos de interculturalidad que se desarrollan en relación con Asia Oriental, es decir de las consecuencias de los encuentros e intercambios entre Asia Oriental y el resto del mundo por una parte, a nivel regional dentro de la zona de Asia Oriental entre los diferentes países y territorios que la componen (China, Japón, Corea, Taiwan, Hong Kong), por otro; y finalmente dentro de cada uno de los países dada la diversidad y heterogeneidad interna que los caracteriza.
La perspectiva utilizada para el análisis es interdisplinar incluyendo antropología, sociología, filosofía, economía, arte, linguística, estudios literarios, estudios culturales, entre otros.
Los fenómenos concretos en los que se ponen de manifiesto en los procesos interculturales y que son de nuestro interés están relacionados con temas de ciudadanía, identidad, género y producción cultural, es decir tienen que ver aspectos como las migraciones internacionales, la construcción de imágenes-país, estereotipos mutuos, industrias culturales (arte, musica, cine, documentales, anime, performance, literatura, mundo editorial, televisión, entre otras), medios de comunicación,  intercambio de ideas y pensamiento político, comportamientos lingüísticos, relaciones internacionales, economía étnica, flujos de mercancías y consumo de masas, cultura popular, religión, y otros de ámbito más teórico en torno a la reflexión sobre el significado de cultura y sus consecuencias, siempre en relación con Asia Oriental.

Research lines: 
 • Política y sociedad de Asia oriental.
 • Relaciones Internacionales de Asia Oriental.
 • Pensamiento y cultura de Asia Oriental.
 • Interculturalidad y producción cultural de Asia Oriental.
 • Economía étnica de Asia Oriental.
Capacities / services: 
 • Propuestas de análisis de problemáticas relacionadas por los procesos intercultruales generados en torno a Asia Oriental en la actual época de la globalización (Administraciones públicas, empresariado y sociedad civil).
 • Asesoramiento para facilitar los contactos, intercambios y la cohesión social e internacional con Asia Oriental.
 • Formación, difusión y divulgación del conocimiento sobre los fenómenos de interculturalidad en relación con Asia Oriental.

Tradumàtica

Tradumàtica
Catalán
Olga Torres Hostench
+34 93 581 33 49
Group's presentation: 

El Grup de recerca Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TRADUMATICA) està reconegut per l’AGAUR (SGR 2009-2013) i  investiga els suports informàtics a la traducció, essent el grup de referència en aquest àmbit.
Tradumàtica compta amb matèries dins de l’itinerari de recerca del Màster Oficial de Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, i participa en el doctorat de Traducció i Interculturalitat de Departament de Traducció i d’Interpretació de la UAB. A més, coordina el màster de Tradumàtica de la UAB.
També edita la Revista Tradumàtica, un mitjà de difusió per a professionals i acadèmics vinculats al món de la traducció i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Research lines: 
 • Tecnologies de la traducció.
 • Terminologia aplicada a la traducció.
 • Documentació aplicada a la traducció.
 • Avaluació de la recerca en tradumàtica.
Capacities / services: 
 • Assessorament en eines de Traducció Assistida per Ordinador (TAO).
 • Assessorament en didàctica de la traducció pel que fa a l’ús de les tecnologies.
 • Avaluació de sistemes de traducció.

Grup de Recerca en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua (GREAL)

Grup de Recerca en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua (GREAL)
Catalán
Oriol Guasch
+34 658 870 624
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en l’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL), que té més de 15 anys d'existència, se centra en dos tipus de tasques que du a terme de manera interrelacionada: la recerca en didàctica de la llengua i la literatura, en un Seminari de recerca; i la transferència de coneixement basada en la col•laboració entre el professorat de l’educació obligatòria i el professorat universitari, en un Seminari d’innovació docent. Les seves línies de treball, que s'han desenvolupat en el marc de diversos projectes finançats i que han donat lloc a nombroses publicacions, treballs de recerca de màster i de llicències d’estudi, així com a tesis doctorals, estan relacionades amb l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua escrita i de la gramàtica, i amb els processos de reflexió que es generen en aquestes activitats.

Research lines: 
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de la reflexió gramatical en contextos multilingües.
 • L'ensenyament i l'aprenentatge de la composició escrita en contextos multilingües.
 • L'avaluació formativa a l'àrea de llegua.
Capacities / services: 
 • Formació del professorat i l'assessorament per a la innovació i millora docent en l'ensenyament reglat de l'educació obligatòria.
 • Formació per a la millora de les capacitats d'escriptura dels professionals de diferents àrees com a instruments indispensables per a la comunicació i per a la construcció de coneixement.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)

Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP)
Catalán
David Roca Correa
+34 93 581 44 59
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Publicitat i Relacions Públiques (GRP) aixupluga un col•lectiu d’investigadors que estem preocupats per l’estudi de la publicitat i les relaciones públiques des de diferents perspectives. També ens caracteritza que hi posem molta emoció en la recerca, molt de pensament lateral i fins i tot certa ingenuïtat.

Research lines: 
 • Publicitat.
 • Relacions Públiques.
 • Creativitat.
 • Gènere.
 • Estudis de Marca.
 • Sistemes i formes de comunicación de les organitzacions.
 • Estudis de recepció i preferencias.
 • Llenguatges audiovisuals, Internet.
 • Propaganda mural i gràfica política.
Capacities / services: 
 • Recerca de mercats i públics.
 • Peritatges i estudis de recepció.
 • Serveis de creativitat, disseny i producció audiovisual.
Àmbit - grup de recerca: 

Feminari Dona i Cultura de Masses

Feminari Dona i Cultura de Masses
Catalán
Núria Simelio Solà
+34 93 581 18 42
Group's presentation: 

El grup de recerca Feminari Dona i Cultura de Masses disposa d’una llarga trajectòria des que es va constituir al 1987. Els treballs realitzats han seguit una doble orientació: la principal línia d'investigació està dirigida a l'anàlisi de la representació de les relacions socials i de gènere en els mitjans de comunicació de masses, mitjançant la qual hem pogut diagnosticar les repercussions de l'androcentrisme en les rutines periodístiques. I una altra destinada a fer visibles les aportacions de les dones en l'explicació històrica i en les transformacions contemporànies.

Research lines: 
 • Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.
Capacities / services: 
 • Elaboració de pautes de lectura crítica per produïr missatges igualitaris per empreses periodístiques i publicitàries, i institucions públiques i privades.
 • Formació especialitzada adreçada a professionals de la comunicació.
 • Disseny de projectes per la difusió, el debat i la formació experimental a partir d'una guia per humanitzar la informació.
 • Avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupament de prototips de portals a Internet per facilitar la participació equilibrada de dones i homes,  destinats a les institucions públiques.

Páginas

Subscribe to RSS - Comunicació i llengua
Campus d'excel·lència internacional U A B