Salut i societat

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)
Catalan
Lucía Sanjuán
93 581 1239
Group's presentation: 

El GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i orientada) és un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, mitjançant l’esforç en la conceptualització i el desenvolupament d’instruments que fonamenten l’adequació entre els dissenys d’investigació i les tècniques emprades i combinant la crítica metodològica i teòrica. Un altre principi compartit és atorgar un valor particular als treballs orientats a la transformació de les condicions socioculturals, amb una concepció de l’Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció sempre des d’una posició epistemològica crítica.

 

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada: És la línia central del GRAFO. Es mira de desenvolupar – a partir de les investigacions del grup i de treballs específics – crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la vinculació entre la investigació bàsica i l’aplicada, així com en l’àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l’ètica de la investigació. Des d’aquesta perspectiva s’atribueix el mateix rang a les etnografies que es realitzen en diferents parts del món, als treballs comparatius transculturals de caràcter teòric i a la recerca orientada a l’aplicació en camps substantius com les minories, la salut i l’educació. En aquest sentit, cal destacar els avenços experimentats en la discussió de les orientacions metodològicas en Antropologia, en el camp de les xarxes personals, amb el desenvolupament de programes de recollida i visualització de les dades i aplicacions a diferents camps substantius d’investigació, en el camp de l’Antropologia audiovisual i en la teoria de l´Antropologia aplicada. 
 •  Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social: Aquesta línia d’investigació té com objectiu l’estudi de les xarxes socials com a instrument per a la construcció de lligams comunitaris així com d’una teoria abastadora de l’exclusió que expliqui la gran variabilitat del fenomen de la marginació social. Es para atenció especialment als fenòmens d’integració econòmica, social i cívica, d’aculturació selectiva, formalització de la militància ètnica, compatibilització o reconstrucció de representacions culturals i de la identitat de les minories estudiades. L’etnografia en el camp de la marginació permet la contrastació d’hipòtesis referida als processos concrets en diferents grups ètnics minoritaris, nacionals (gitanos) o immigrats. En l’àmbit dels estudis gitanos s’han estudiat les representacions i pautes culturals en transformació, els processos d’integració social, relacions interètniques, institucionalització ètnica en el context institucional polític i administratiu generals i els moviments de militància ètnica,religiosos i civils. 
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge: Prenent com a punt de partida les realitzacions i les limitacions de l’Antropologia clàssica del parentiu, per tal de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal, aquesta línia, després de formalitzar una proposta sobre el domini analític de l’Antropologia del parentiu, mira de construir models reproductius i d'establir el seu abast transcultural. L’interès es centra també en les interseccions del domini del parentiu amb altres dominis, com ara els sistemes de gènere, els sistemes educatius i els sistemes de salut. En les investigacions de camp es para especial atenció a la presència de parents i no parents en les xarxes socials, per mirar de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal. Dins del àmbit de l’educació el GRAFO desenvolupa recerques teòriques i etnogràfiques en diferents contextos educatius, poblacions i territoris, més enllà de les aules, però també a les aules. Estretament relacionada amb la reproducció cultural dels grups humans, l’Antropologia de l’educació intersecciona amb altres dominis que s’investiguen en el grup, particularment el parentiu, però també l’exclusió social o la integració comunitària. 
 • Antropologia aplicada a la salut i a les institucions educatives: Diferents investigadors del GRAFO desenvolupen línies de treball relacionades amb les representacions sobre la persona, la salut i malaltia, la comunicació entre els diferents subjectes implicats en el procés assistencial i la relació entre les pràctiques d’alternància, selecció i compatibilització de diferents sistemes terapèutics. A més de l’anterior i en relació amb la línia d’investigació en marginació social, s’estudien els processos de vulnerabilitat social, econòmica i cultural de les poblacions en situació de diferència cultural i risc d’exclusió, les necessitats en salut d’aquest tipus de poblacions i les possibilitats i formes d’accés als recursos sanitaris. Altres investigacions s’han centrat en el paper de les xarxes i les relacions socials com a suport en els processos de malaltia. A l’àmbit de la salut s’integren, a més, les investigacions sobre joventut i el consum de drogues dins de l’Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil a Catalunya. A l’àmbit de l’Educació, pel que fa a la investigació aplicada el principal desenvolupament és l’elaboració de propostes de millora de la convivència en contextos educatius, la formació dels professionals de l’educació que atenen persones immigrants i l’anàlisi i creació de criteris i de recursos educatius vinculats a temes de convivència intercultural, immigració, desenvolupament i cooperació internacional.
Capacities / services: 
 • Desenvolupar crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Recerca per conèixer la situació de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED)

Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED)
Catalan
Merce Vilar
93 581 2670
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED) és un grup format per investigadors dels àmbits de la Didàctica de la Música i d'Educació de la Veu del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. La seva finalitat és la investigació i la transferència de coneixement sobre temàtiques relacionades amb els processos d’ensenyament-aprenentatge de la música en les diferents etapes educatives, tant del règim general com del règim especialitzat. Així mateix, treballa a l’entorn de temàtiques relacionades amb el desenvolupament professional dels docents.
Actualment és un Grup de Recerca Emergent reconegut per l'AGAUR (2009-SGR1373). GRUMED integra altres grups de recerca: el Grup de Recerca en Educació Musical i Interacció Social i el grup Educació de la Veu i Salut Vocal.

Research lines: 
 
 • L’ensenyament i l’aprenentatge de la música en contextos escolars de l’àmbit reglat (infantil 0-6 anys, primària 6-12 i secundària 12-16).
 • L’ensenyament i l’aprenentatge de la música en institucions especialitzades: nivell de sensibilització, aprenentatge del llenguatge musical i de l’instrument 
 • Els docents de música: desenvolupament professional; formació musical, didàctico-pedagògica i humanística; formació inicial i permanent.
 • Educació musical i TIC
 • Educació de la veu i salut vocal
Capacities / services: 
 
 • Assessorament a escoles i altres institucions educatives especialitzades
 • Cursos i jornades de formació permanent per a mestres, presencials i on-line
 • Creació de materials didàctics específics

Grup Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una perspectiva de Gènere

Grup Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d'una perspectiva de Gènere
Catalan
Margot Pujal i Llombart
+34 93 581 19 80, +34 93 330 48 33, +34 677 830 043
Group's presentation: 

El Grup d'Estudis Socials de la Subjecció i la Subjectivitat des d’una perspectiva de Gènere, estudia l'impacte del sistema cultural sexe/gènere en la producció actual de desigualtat social mitjançant la constitució de les identitats psicosexuals i de gènere i les subjectivitats contemporànies (context de retòrica igualitària i neosexisme) des d'una perspectiva psicosocial, estructural, de poder i interseccional. Perspectiva que s'aplica per a la intervenció psicosocial en dos àmbits. El principal àmbit d'aplicació és el de l'anàlisi de l'impacte d'aquest sistema cultural sexe/gènere en la salut, a través de l'estudi de nous síndromes emergents o malestars que creixen exponencialment en el moment actual i que s'expressen mitjançant diferències significatives de gènere mitjançant el cos o les emocions (dolor crònic sense causa orgànica, transtorns alimentaris, depressió, etc...) i que estan relacionats amb els diferents models socials de gènere vigents (tradicional, de transició, contemporani) en l'actual context de retòrica igualitarista.
D'altra banda, donada la judicialització de la greu problemàtica de la violència de gènere (expressió més visible d'aquest sistema cultural) es treballa a nivell de formació interdisciplinar amb agents de l'àmbit jurídic per tal d'introduir aquesta perspectiva psicosocial en l'anàlisi i intervenció en violència de gènere.

Research lines: 
 • Salut i sistema Sujecte/Sexe/Gènere.
 • Cura, servei, globalització i precarització.
 • Violència de gènere i sistema jurídic.
Capacities / services: 
 • Formació i intervenció en l'abordatge de la salut des d'una perspectiva biopsicosocial i de gènere, per tal de treballar la salut des d'un treball transdisciplinar entre Ciències Socials i Humanes i Ciències de la Salut.
 • Elaboració de plans d’actuació per implicar a les administraciones en programes i polítiques de salut pública introduïnt el sistema subjecte/sexe/gènere.
 • Formació als agents de justícia sobre teoria psicosocial de gènere interseccional.

El Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP)

El Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP)
Catalan
Isabelle Bonhoure
+34 93 586 89 19
Group's presentation: 

El Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales (GIPE/PTP) lleva a cabo un programa  de investigación aplicada cuyo fin es iniciar la implantación en España, en Gambia y otros países africanos (Kenia, Tanzania y Mauritania), de una estrategia integral para el abordaje de la mutilación genital femenina (MGF): “Observatorio Transnacional de Investigación Aplicada a Nuevas Estrategias para la Prevención de la Mutilación Genital Femenina (MGF)”.
La MGF es una práctica extendida en 28 países africanos que afecta a más de 130 millones de mujeres en todo el mundo.  Con las migraciones internacionales, lo local se hace global y la MGF está en diáspora, formando parte del bagaje cultural, reforzando la identidad étnica y de género de las poblaciones africanas residentes en Europa.

Research lines: 

La principal línea de investigación del grupo es la MGF y el objetivo es el desarrollo de un programa de investigación aplicada (clínica, demográfica y cualitativa) y de transferencia del conocimiento (formación, diseño de materiales y curriculums académicos, propuesta metodológica, publicaciones, etc.), que permita implementar, en Gambia y en España, una estrategia integral para la prevención de la MGF.
 El proyecto se inició en 1987 como línea de investigación transnacional y está dirigido por la Prof. Adriana Kaplan, antropóloga, directora de la Cátedra de Transferencia del Conocimiento- Parc de Recerca UAB-Santander.

Capacities / services: 
 • Impartición de talleres y asesoramiento en ámbitos privilegiados para la intervención social, sanitaria, educativa, judicial, policial, política y comunitaria en Instituciones Autonómicas, Ayuntamientos, Escuelas o Centros de Atención Primaria en Salud.
 • Formación a profesionales que ocupan un lugar clave en la prevención y detección de la MGF.
Àmbit - grup de recerca: 

Salut, alimentació i mortalitat: els nivells de vida a Espanya (SALMON)

Salut, alimentació i mortalitat: els nivells de vida a Espanya (SALMON)
Catalan
Josep Pujol Andreu
+34 636 267 715, +34 93 518 23 09, +34 93 424 71 31
Group's presentation: 

El grup “Salud, alimentació i mortalitat: els nivells de vida a España” (SALMON)  inclou dos subgrups de recerca: Grup d'Investigación en Desenvolupament Rural (DRUAB) i Grup de Recerca en Nivells de Vida, salut, alimentació i indicadors de Benestar (NIVUAB).

El Grup treballa en la direcció d’avaluar els factors que condicionen els nivells de vida de la població i la seva sostenibilitat econòmica i ambiental, amb especial referència a l’alimentació i al benestar biològic. Amb aquests objectius, el grup està integrat per 20 investigadors, entre economistes, historiadors i demògrafs, i a mitjançant la web www.uab.es/nisal, que impulsa el mateix grup, coordina les seves activitats amb diferents especialistes de Medicina d’altres universitats espanyoles.

Research lines: 
 • Els condicionaments científics i tecnològics en els canvis en la dieta i les seves diferències socials y geogràfiques.
 • La sostenibilitat ambiental i econòmica en la producció i comercialització dels productes agraris i la seva transformació en aliments.
 • Polítiques agrarias i alimentàries.
 • Elaboració d'indicadors multifactorials dels nivells de vida de la població a diferents escales territorials.
Capacities / services: 
 • Evaluació d'Impactes ambientals i econòmics de projectes de desenvolupament regional i rural.
 • Elaboració de projeccions demogràfiques, de producció i consum d'energia, de residuus i CO2.
 • Disseny de projectes de desenvolupament i sostenibilitat.
 • Estudis de mercat pel sector alimentari.
 • Elaboració d'indicadors multifactorials dels nivells de vida de la població a diferents escales territorials.
 • Elaboració de sèries històriques sobre indicadors de nivells de vida (variables demogràfiques, preus, alimentació, salaris, salud, educació...) a escala urbana.
 • Difusió de noves aportacions en la recerca sobre indicadors quantitatius dels nivells de vida a Espanya a www.uab.es/nisal.

Grup de Recerca Fonamental i Orientada (GRAFO)

Grup de Recerca Fonamental i Orientada
Catalan
Aurora González Echevarría
+34 93 581 27 47
Group's presentation: 

El GRAFO és un grup d'investigació del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l’AGAUR (SGR 2009 - 0053) i està constituït per investigadors pertanyents a quatre grups: GRIM, GETP, egolab i MOSSA.
La coordinadora del grup és la Dra. Aurora González Echevarría.
El GRAFO té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, combinant la crítica metodològica, teòrica i tècnica.
Un dels principis compartits per tots els investigadors del grup és una concepció de l'Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció, sempre des d'una posició epistemològica crítica.

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada.
 • Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social.
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge.
 • Antropologia aplicada a  la salut i a les institucions educatives.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament de metodologies crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Etnografia de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM-GRAFO)

Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM-GRAFO)
Catalan
Aurelio Díaz
+34 93 581 11 43
Group's presentation: 

El Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM) té com objectiu realitzar des de la Antropologia Social i Cultural investigacions etnogràfiques (amb treball de camp antropològic, documental i bibliogràfic) per tal de generar coneixement respecte les minories ètniques (identitats i cultura) i les situacions i processos de marginació social i de pobresa, i de risc d’exclusió.
És voluntat del grup col•laborar amb altres disciplines en la consecució de resultats d’investigació en aquests camps, així com aportar el nostre coneixement per al seu ús social de manera que aporti beneficis a les poblacions amb les que treballem, en el context dels límits de la solidaritat social comuna.
Volem col•laborar també amb institucions, planificadors socials i professionals en l’assoliment d’objectius d’interès comú i facilitar tant la participació real com l’enteniment entre els col·lectius que es troben implicats en els processos d’actuació de l’Administració i d’altres institucions.

Research lines: 
 • Minories, desigualtats i exclusions.
 • Salut, interculturalitat i desigualtat.
 • Població gitana.
 • Població immigrant.
 • Drogues, consums i conseqüències socioculturals i sanitàries.
Capacities / services: 
 • Realització de recerques per conèixer la situació de col·lectius concrets per tal millorar les intervencions.
 • Disseny de programes sociosanitaris i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.
 • Elaboració de documents i materials per a les administracions i professionals concrets i disseny i desenvolupament de programes de formació.

Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor (GRDP)

Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor (GRDP)
Catalan
Lurdes Martínez Mínguez
+34 93 581 26 74, +34 651 313 060
Group's presentation: 

Creat al 2006, el composa professorat de la UAB i personal extern a la UAB. Els membres de la UAB pertanyen a la Unitat d’Educació Corporal i imparteixen docència a la Titulació de Grau d’Infantil

 • Lurdes Martínez  (Directora del Grup de Recerca)
 • Montserrat Anton
 • Meritxell Bonàs

Els membres externs són persones de reconegut prestigi dins del camp de la psicomotricitat, i mestres en actiu de diferents escoles catalanes que estan formades, imparteixen i vetllen per la psicomotricitat:

 • Josep Rota
 • Teresa Godall
 • Iolanda Vives
 • Montse Castellà
 • Lídia Esteban
 • Carme López
 • Sara Manchado
 • Neus Sànchez
 • Manel Llecha
 • Gemma Heras
 • Núria Ferrando
 • Manel Pérez
 • Gil Pla
 • Sílvia Jiménez
 • Elena Sarri
 • Estrella Masabeu
 • Roser Cantó
 • Dolors Rovira
 • Txell Blanco
 • Laura Moya
 • Xavier Forcadell

L’equip humà d'aquest Grup de recerca ha anat creixent i consolidant-se. Una mostra són les IX edicions del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys que ja s’han realitzat amb més de 30 participants a cadascuna d’elles, i les VI Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i escola amb entre 100 i 200 participants a cada edició. També s’ha impartit docència sobre motricitat infantil al Doctorat Interuniversitari Educació Física i Esport: didàctica i desenvolupament professional, i a altres Postgraus, Màsters i Jornades de l’estat espanyol.

Research lines: 
  • Estudiar la influència de la neurologia i neurobiologia en el Desenvolupament Psicomotor.
  • Aprofundir en els principis teòrics que sustenten actualment a la Psicomotricitat.
  • Anar elaborant un cos teòric escrit que fonamenti l’actual pràctica psicomotriu.
  • Definir la situació actual i futura de la Psicomotricitat.
  • Augmentar la qualitat docent del professorat que imparteix assignatures relacionades amb la Psicomotricitat.
  • Actualitzar el concepte de cos i d’infant avui.
  • Concretar què és allò que realment caracteritza i defineix la pràctica psicomotriu.
  • Establir què és allò que determina la calma psíquica de l’infant quan està fent psicomotricitat.
  • Definir quin és el paper de l’adult i quin sistema d’actituds ha de complir.
  • Concretar formes d’incidir en la formació inicial, permanent, de grau, màster, postgrau i doctorat tant a nivell nacional com europeu.
  • Aprofundir en la praxis, intervenció i metodologia en l’activitat psicomotriu.
  • Establir dinàmiques, formes bàsiques i estratègies que intervenen en el procés d’individuació de l’infant.
  • Aconseguir reconeixement com a Grup de Recerca i ajuts que financin la recerca i formació realitzada.
   Capacities / services: 
   • Formació permanent professorat infantil i primària.
   • Transferència de coneixement al Departament d'Educació, Escoles, Ajuntaments.
   • Edició de continguts divulgatius.

   CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions

   CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions
   Catalan
   Alex Paniagua
   +34 93 581 17 29
   Group's presentation: 

   El CER-Migracions ha estat creat per acord del Consell de Govern de dia 2 de desembre de 2009 i es regeix per la legislació universitària vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Reglament del Centre d'Estudis i Recerca de Migracions.

   La UAB compta amb figures pioneres i de primera línia en l'estudi de les migracions internacionals. Cal destacar l'exemple de la Dra.Carlota Solé, fundadora del GEDIME (Grup d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques) el 1986 i impulsora de diversos cursos de Sociologia de les Migracions dins el Programa de Doctorat en Sociologia. La seva incansabe tasca divulgativa l'ha portat a publicar diversos articles i monogràfics en revistes de referència.

   La incorporació de sociòlegs, politòlegs i educadors de EMIGRA, Grup de Recerca derivat de l'anterior ANE DDIE, del Departament d'Antropologia Social iCultural i que dirigeix la Dra Silvia Carrasco, reafirmen la tendència multi i interdisciplinar del CER-Migracions. El grup EMIGRA es centra en la investigaciósobre educació, migracions i infància, i ha desenvolupat durant 7 anys el Programa Multiculturalitat i Educació encarregat per l'ICE.

   El grup MIGRACOM està dirigit pel Dr.Nicolás Lorite del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II. Com Observatori i Grup de Recerca sobre Migracions i Comunicació, des dels seus inicis compta amb investigadors especialistes, professionals i tècnics de la comunicació audiovisual i la publicitat, així com també de l'àmbit de la sociologia, l'educació, la demografia i la política.

   Aprofitar i provocar sinergies, tenir en compte tots els angulos i perspectives d'un tema tan complex com ho són les migracions internacionals, contribuir a la cohesió social, brindar eines per a la gestió de la diversitat i la mediació social, són tots objectius que persegueix el CER-Migracions en el seu dia a dia.

   Research lines: 
    
   • Ciutadania i dinàmiques d’inclusió social
   • Construcció social de les identitats/alteritats
   • Desigualtats ètniques i racials
   • Empresariat d’origen immigrant
   • Famílies migrades i polítiques socials
   • Gènere i migracions
   • Immigració i mercat de treball
   • Migracions i Educació
   • Migracions i Infància (0-18)
   • Mitjans de comunicació i diversitat cultural
   • Perspectiva transnacional en l’estudi de les migracions.
   • Població gitana, educació i canvi sociocultural
   • Pràctiques tradicionals perjudicials
   • Recerca audiovisual aplicada i migracions
   • Tractament informatiu de la immigració
   Capacities / services: 

   • Assessorament sobre polítiques públiques i plans d’actuació en relació a migracions, minories, educació i infància.
   • Assessoramente sobre polítiques de cohesió social.
   • Formació especialitzada.
   • Avaluacions de plans d'actuació.
   • Elaboració d’estudis i informes.

   Markets, Organizations and Votes in Economics

   Markets, Organizations and Votes in Economics
   Catalan
   David Perez Castrillo
   +34 93 581 14 05
   Group's presentation: 

   MOVE (Markets, Organizations and Votes in Economics) is a research institute in the field of Economics, based at the Bellaterra campus of Universitat Autònoma de Barcelona. MOVE is a consortium created by the Generalitat de Catalunya and the Universitat Autònoma de Barcelona.

   MOVE will contribute actively to the shared vision of consolidating Barcelona as a capital of European economic research, and as a world pole of attraction for international students and researchers.

   The main objective of MOVE is to create the conditions for a leap forward to higher excellence, building on the already substantial economics research and educational programs that have made of the Bellaterra campus an important part of the research community within Barcelona, Spain and Europe.

   Research lines: 
   • Economía de la Investigación y Desarrollo Contratos óptimos de transferencia de tecnología
   • Economía de la Salud.
   Capacities / services: 
   • Formació especialitzada: Master in the Economics of Science and Innovation, Master in Health Economics and Policy.
   • Estudis d’economia industrial i economia de la informació.
   • Assessorament per a polítiques de transferència tecnològica.

   Pages

   Subscribe to RSS - Salut i societat
   Campus d'excel·lència internacional U A B