Educació i polítiques educatives

Innovació didàctica i Valors en l'Educació Fisica i l'esport

Innovació didàctica i Valors en l'Educació Fisica i l'esport
Catalan
Maria Prat Grau
+34 93 581 31 93
Group's presentation: 

El grup Innovació Didàctica i Valors en l’Educació Fisica i l’Esport (IVE) té com a objectiu promoure recerques sobre la promoció de valors individuals i socials a traves de l'activitat fisica i l'esport, a més de promoure innovació educativa en les metodologies de treball en l'ensenyament-aprenentatge de l'educació física i l'esport.

Research lines: 
 • Valors a l'Educació Física i l'esport.
 • Innovació didàctica.
Capacities / services: 
 • Realització de  cursos de formació.
 • Assessorament sobre la potenciació dels valors a l’Educació Física i l’esport.
 • Realització de xerrades adreçades a les famílies.
 • Edició de continguts divulgatius.
Àmbit - grup de recerca: 
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup de Recerca de Literatura infantil i Educació literària (GRETEL)

Grup de Recerca de Literatura infantil i Educació literària (GRETEL)
Catalan
Teresa Colomer
+34 93 581 26 54, +34 93 581 18 78
Group's presentation: 

El Grup de Recerca de Literatura infantil i Educació literària (GRETEL) estudia la formació dels infants i joves com a lectors literaris. Per això analitza els llibres i la ficció (audiovisual i digital) que s'adreça a aquestes edats, les millors formes d'ensenyament a l'escolaritat obligatòria, la biblioteca escolar i plans de lectura de centre, els resultats que s'obtenen en la seva competència i hàbits de lectura literària i la formació dels docents en aquest camp.

Research lines: 
 • Anàlisi de les obres literàries, escrites i digitals, destinades als infants i adolescents en relació amb els aprenentatges que ofereixen per a la formació del lector.
 • Anàlisi de les obres literàries destinades als infants i adolescents en relació als valors educatius en les societats postindustrial.
 • Plans escolars de lectura.
 • Aprenentatge literari a l'escola a partir de projectes de treball.
 • Ús dels llibres infantils en la fase d'acollida dels infants nouvingut;
 • Hàbits lectors i programació escolar de les lectures.
 • Discussió interpretativa de llibres infantils i juvenils a l'escola.
 • Aprenentatge metaficcionali intertextual  en l'adquisició de la competència literària.
 • Formació lectora i educació literària dels docents.
Capacities / services: 
 • Assessorament a les administracions educatives sobre plans de lectura, biblioteca escolar, educació literària a l'escola i ús de les TIC.
 • Assessorament editorial sobre literatura infantil i juvenil.
 • Assessorament, organització i participació en plans de formació docent de diversos tipus, incloses les formes virtuals.

Grup de recerca Còmplex

Grup de recerca Còmplex
Catalan
Josep Bonil Gargallo
+34 93 581 33 56
Group's presentation: 

El grup de recerca Còmplex treballa en la incorporació dels principis de la Complexitat en contextos educatius diversos: Escola, Institut, Educació Superior, Museus i Centres de Ciències. Pensem que el treball sobre complexitat pot ajudar a incorporar l'educació ambiental en la formació dles individus.

Research lines: 
 • Desenvolupament epistemològic dels principis de la complexitat en el context educatiu.
 • El diàleg disciplinar com a forma de construcció de coneixement
 • Incorporació de la complexitat a l'educació com a eina facilitadora de la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
 • Disseny, aplicació i avaluació de contextos educatius afavoridors de la presència de la complexitat.
 • Formació inicial i permanent de professorat.
Capacities / services: 
 • Disseny, implimentació i avaluació de materials i contextos educatius que afavoreixin la presència de l'Educació Ambiental i l'Educació del Consum.
 • Formació de professionals del món educatiu.
Àmbit - grup de recerca: 

Gestió del canvi a les organitzacions de formació (CCUC)

Gestió del canvi a les organitzacions de formació
Catalan
Marina Tomás Folch
+34 93 581 31 97, +34 654 039 627
Group's presentation: 

El grup Gestió del Canvi a les organitzacions de formació  forma part del grup EDO i investiga sobre el funcionament dels centres de formació, ja siguin escoles, instituts, universitats o altres institucions que tenen per objecte la formació per tal de veure què dificulta en aquesta organització de poder innovar.
Disposa, fruit d'aquests estudis, instruments per diagnosticar la cultura del centre, el clima, les resistències i fa propostes d'estratègies a seguir per reeixir en el canvi.

Research lines: 
 • El canvi de cultura a les universitats.
 • El genere a les organitzacions: visibilitat, lideratge, participació, poder,..
 • El conflicte, clima, comunicació i cultura organitzacional.
 • La gobernança a les universitats.
Capacities / services: 
 • Diagnòstic del potencial de canvi d'un  grup/centre/institució de formació.
 • Assessorament als centres i als seus directius per endegar i conduir  processos de canvi.
 • Estudi de la cultura organitzacional d'una organització de formació.
 • Formació sobre gestió del canvi a la universitat.
 • Coach de lideratge educatiu.

Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP)

Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP)
Catalan
Lucile Nussbaum
+34 93 581 26 38, +34 93 581 18 78
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP) es dedica a la recerca i a la transferència de coneixements i eines per a l'ensenyament de llengües i l'educació plurilingüe de la societat.
Està reconegut per l’AGAUR com a Equip de Recerca Consolidat des de 2005.

Research lines: 
 • Plurilingüisme i construcció de coneixements acadèmics.
 • Ensenyament de llengües.
 • Tecnologies per a l'aprenentatge de llengües. Telecol·laboració.
 • Socialització lingüística en contextos d'acollida de població immigrant.
Capacities / services: 
 • Ús efectiu de les llengües per a una comunicació eficaç.
 • Disseny de la formació lingüística del personal.
 • Estudi i disseny de mobilitats virtuals a través de l'ús de la xarxa 2.0.

Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)

Desenvolupament Humà, Intervenció Social i Interculturalitat (DEHISI)
Catalan
José Luis Lalueza
+34 93 581 23 55, +34 610 766 166
Group's presentation: 

El centre de interès del grup de recerca és el desenvolupament en contexts d'exclusió social i l'educació intercultural.
Des de 1998 estem desenvolupant projectes d'acció-recerca consistents en la creació de comunitats de pràctiques orientades a membres de grups minoritaris. Aquestes comunitats de pràctiques es desenvolupen dintre de l'escola, amb la col·laboració dels mestres, i fora, en entitats com ara centres cívics o associacions gitanes, en col·laboració amb els agents socials. En aquest projecte cooperen estudiants de la UAB en pràctiques d'aprenentatge-servei.
El treball del grup també s'orienta al disseny d'estudis de necessitats socials i projectes d’intervenció comunitària, així com a  l'anàlisi i la intervenció en el àmbit de la protecció de menors i l'atenció a famílies en dificultat social.

Research lines: 
 • Desenvolupament humà en contexts minoritaris i discontinuïtats culturals entre sistemes.
 • Creació i sostenibilitat de comunitats de pràctiques per l’educació intercultural.
 • Intervenció comunitària per l’empoderament de minories culturals.
 • Immigració i família.
Capacities / services: 
 • Disseny d'entorns d'aprenentatge col·laboratiu per l'educació intercultural. Disseny i implementació d'activitats educatives en entorns formals i no formals.
 • Desenvolupament d’eines TIC mediadores de comunitats de pràctiques
 • Anàlisi de necessitats socials i disseny de programes. Estudis sobre infància i adolescència. Estudis i disseny de programes d’intervenció en el camp de la immigració i les minories culturals.
 • Intervenció en processos de mediació cultural.
 • Assessorament en la intervenció amb famílies en l'àmbit de la protecció de menors.
Àmbit - grup de recerca: 

CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions

CER-Migracions, centre d'estudi i recerca en migracions
Catalan
Alex Paniagua
+34 93 581 17 29
Group's presentation: 

El CER-Migracions ha estat creat per acord del Consell de Govern de dia 2 de desembre de 2009 i es regeix per la legislació universitària vigent, els Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona i pel Reglament del Centre d'Estudis i Recerca de Migracions.

La UAB compta amb figures pioneres i de primera línia en l'estudi de les migracions internacionals. Cal destacar l'exemple de la Dra.Carlota Solé, fundadora del GEDIME (Grup d'Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques) el 1986 i impulsora de diversos cursos de Sociologia de les Migracions dins el Programa de Doctorat en Sociologia. La seva incansabe tasca divulgativa l'ha portat a publicar diversos articles i monogràfics en revistes de referència.

La incorporació de sociòlegs, politòlegs i educadors de EMIGRA, Grup de Recerca derivat de l'anterior ANE DDIE, del Departament d'Antropologia Social iCultural i que dirigeix la Dra Silvia Carrasco, reafirmen la tendència multi i interdisciplinar del CER-Migracions. El grup EMIGRA es centra en la investigaciósobre educació, migracions i infància, i ha desenvolupat durant 7 anys el Programa Multiculturalitat i Educació encarregat per l'ICE.

El grup MIGRACOM està dirigit pel Dr.Nicolás Lorite del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat II. Com Observatori i Grup de Recerca sobre Migracions i Comunicació, des dels seus inicis compta amb investigadors especialistes, professionals i tècnics de la comunicació audiovisual i la publicitat, així com també de l'àmbit de la sociologia, l'educació, la demografia i la política.

Aprofitar i provocar sinergies, tenir en compte tots els angulos i perspectives d'un tema tan complex com ho són les migracions internacionals, contribuir a la cohesió social, brindar eines per a la gestió de la diversitat i la mediació social, són tots objectius que persegueix el CER-Migracions en el seu dia a dia.

Research lines: 
 
 • Ciutadania i dinàmiques d’inclusió social
 • Construcció social de les identitats/alteritats
 • Desigualtats ètniques i racials
 • Empresariat d’origen immigrant
 • Famílies migrades i polítiques socials
 • Gènere i migracions
 • Immigració i mercat de treball
 • Migracions i Educació
 • Migracions i Infància (0-18)
 • Mitjans de comunicació i diversitat cultural
 • Perspectiva transnacional en l’estudi de les migracions.
 • Població gitana, educació i canvi sociocultural
 • Pràctiques tradicionals perjudicials
 • Recerca audiovisual aplicada i migracions
 • Tractament informatiu de la immigració
Capacities / services: 

 • Assessorament sobre polítiques públiques i plans d’actuació en relació a migracions, minories, educació i infància.
 • Assessoramente sobre polítiques de cohesió social.
 • Formació especialitzada.
 • Avaluacions de plans d'actuació.
 • Elaboració d’estudis i informes.

Didàctica i multimedia

Didàctica i multimedia
Catalan
Pere Marquès Graells
+34 93 581 26 35
Group's presentation: 

DIM és un  grup de recerca del Departament de Pedagogia Aplicada (Facultat d'Educació de la UAB) i alhora una xarxa social per a la investigació, l'aprenentatge permanent i el suport al desenvolupament professional que acull a més de 2.700 agents educatius de tot el món (docents, gestors, empreses...) compromesos amb la millora de l'Educació amb el suport de les TIC.

DIM impulsa el desenvolupament de múltiples investigacions i projectes, jornades i activitats formatives i de difusió del coneixement.

Research lines: 
 • Bones pràctiques en l'ús educatiu de les TIC: pissarres digitals, aules 1x1, llibres de text digitals i altres recursos mutimèdia per a l'educació...
 • Problemes educatius i solucions amb suport TIC.
 • Aplicació d'un currículum bimodal i contra el fracàs escolar.
 • Creació d'activitats multimèdia educatives.
Capacities / services: 
 • Assessorament a centres i administracions educatives en l'adequada integració de les TIC per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge: quines TIC?, quines activitats formatives es faran amb les TIC?, com formar al professorat?
 • Assessorament a administracions educatives centres en el canvi de paradigma educatiu a les aules, per tal de passar del model memorístic tradicional a un currículum bimodal més en consonància amb els requeriments de la nostra societat.
 • Creació de recursos multimèdia per a l'educació.
Àmbit - grup de recerca: 

Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)

Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO)
Catalan
Joaquín Gairín Sallán

Universitat Autònoma de Barcelona
Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici G6-247 (Campus de la UAB)
08193, Bellaterra

+34 93 581 16 19
Group's presentation: 

L’Equip d’EDO és la culminació d’un procés de més de dues dècades en el qual s’han organitzat grups de treball al voltant de les demandes formatives existents i temes de recerca que apareixen com a prioritat. L’Equip EDO es constitueix com a espai de trobada, intercanvi i promoció d’idees i recerques en el camp de les organitzacions. Autoritzat com a grup ANE (Autorització de Nom Específic) de la Universitat Autònoma de Barcelona al 1999, reconegut com a grup de recerca consolidat (Resolució del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació) el 18 d’octubre de 2005, i revalidat en la convocatòria de l’AGAUR de 2009 (SGR2009-397), el seu tema central és la recerca sobre la naturalesa i desenvolupament de les organitzacions dedicades a la formació.
Els objectius preferents de EDO es relacionen amb l’anàlisi de les organitzacions formatives, l’estudi dels processos de canvi i la utilitat de les estratègies de millora que s’utilitzen o es poden utilitzar. Coherentment són temes d’interès: la naturalesa de les organitzacions formatives, la seva tipologia, els sistemes d'ordenació i gestió institucional, les dinàmiques institucionals, els sistemes d’avaluació interna i externa, les estratègies de canvi, les resistències al canvi, el rol dels directius i l’efecte de les noves tecnologies, tot això en referència a centres educatius no universitaris, universitaris i altres de tipus formatiu com poden ser els centres de formació ocupacional, les organitzacions de salut, els centres d’oci i altres serveis educatius.

Research lines: 
 • Grup CCUC (Canvi de Cultura a les Universitats Contemporànies).
 • Grup DEMOS (Desenvolupament i Millora de les Organitzacions).
 • Grup DO (Desenvolupament Organitzatiu).
 • Grup EDURISC (Grup de Recerca en l’anàlisi de les polítiques públiques vinculades a la governança del risc en l’àmbit escolar i educatiu).
 • Grup GREI (Grup de Recerca en Educació Intercultural).
 • Grup sobre Tutoria Universitària.
 • Grup ERDISC (Inclusió educativa i social).
Capacities / services: 
 • Consultoria i assessorament sobre desenvolupament organitzatiu a les institucions de formació /educatives.
 • Formació i formació de formadors en desenvolupament organitzatiu.
 • Creacio i gestió del coneixement en les organitzacions de formació/ educatives.
 • Avaluació, innovació i investigació en organitzaciones de formació/ educatives.

Avaluació Participativa

Avaluació Participativa
Catalan
Xavier Úcar
+34 93 581 15 81, +34 627 58 12 36
Group's presentation: 

Aquest grup d’investigació vincula d’una manera orgànica tres eixos temàtics: les accions comunitàries –físiques y virtuals (xarxes digitals socials)–, l’avaluació participativa i l’empoderament personal i comunitari. La finalitat bàsica de la nostra investigació és la de posar en relació els aprenentatges generats per la participació en processos d’avaluació participativa d’accions comunitàries per esbrinar de quina manera contribueixen a l’empoderament de les persones i les comunitats que protagonitzen la dita participació.

El grup està format per 11 professors i professores que pertanyen a la Universitat Autònoma de Barcelona, a la Universitat de Girona, a la Universitat de Barcelona i a la Fundació d'Innovació social Citilab de Cornellà.

Research lines: 
 • Avaluació participativa d'accions, plans i polítiques comunitaries.
 • Processos d'empoderament individual i comunitari.
 • Acció socioeducativa en la comunitat.
Capacities / services: 
 • Assessorament per a la implementació d'avaluacions participatives d'accions, plans, programes i projectes en territoris, entitats, institucions i organitzacions en general.
 • Disseny, implementació i avaluació de plans, programes i projectes de desenvolupament comunitari i d'animació sociocultural.
 • Formació de tècnics en acció comunitaria i avaluació participativa.

Pages

Subscribe to RSS - Educació i polítiques educatives
Campus d'excel·lència internacional U A B