Educació i polítiques educatives

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)

OBSERVATORI PER LA INCLUSIÓ SOCIOEDUCATIVA (OIS)
Catalan
Pedro Jurado de los Santos
+34 93 581 14 17
Group's presentation: 

La col·laboració dels membres en projectes relacionats amb els col·lectius vulnerables i els seus processos d’inclusió, així com la seva difusió, atenent a les línies estratègiques europees en matèria d’atenció als col·lectius o grups vulnerable.

Research lines: 
 • Definir característiques dels col·lectius o grups vulnerables que presenten dificultats i problemes en els processos d’inclusió socioeducativa.
 • Identificar factors claus que influeixen en l’aparició de problemes en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables i la seva força.
 • Analitzar estratègies de control i prevenció.
 • Orientar accions per a tots els agents implicats en el processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
 • Proposar models d’intervenció davant col·lectius o grups vulnerables.
 • Proposar accions formatives en relació a la formació de professionals que es relacionin amb l’atenció a col·lectius o grups vulnerables.
Capacities / services: 
 • Assessorament en processos d’inclusió socioeducativa.
 • Orientació als agents implicats en els processos d’inclusió socioeducativa dels col·lectius o grups vulnerables.
 • Avaluació de plans d’intervenció socioeducativa.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL)

Grup de Recerca d'Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL)
Catalan
Mercè Roc Peñaranda
+34 93 581 31 87, +34 93 371 92 60, +34 669 533 876
Group's presentation: 

El Grup de Recerca d’Atenció a la Diversitat: Aspectes Socioculturals, Emocionals i Lingüístics (GRADASEL) és un col·lectiu d’investigadors interessats en l’acollida de població infantil en contextos pluriculturals i plurilingües, que treballen tant en l’àmbit dels coneixements científics i l’elaboració teòrica, com en la recerca aplicada en contextos educatius.
Els objectius que l’equip de recerca pretén assolir són els següents :
Investigar les necessitats educatives i comunicatives de les persones en diferents contextos sociolingüístics.
Fer propostes als equips docents, professionals, serveis... orientades a desenvolupar el treball en xarxa  per optimitzar l’atenció a la diversitat cultural.
Proposar i avaluar enfocaments psicopedagògics innovadors per optimitzar l'atenció a la diversitat i la col·laboració d’ educadors i famílies.

Research lines: 
 • Estudi comparatiu internacional: l’acollida de població nouvinguda en centres d’educació infantil.
 •  L’objectiu d’aquest projecte és el d’analitzar i contrastar dades d’abast internacional sobre els avenços en paradigmes i metodologies de recerca que tinguin impacte, d’una part, en l’acollida de l’alumnat nouvingut a Catalunya i, de l’altra, en les línies de recerca i en els projectes docents vinculats als estudis de llicenciatura i de grau de la UAB que incorporen l’Educació Intercultural en els plans d’estudi ( la participació del grup en el projecte internacional CCB -Children Crossing Borders- dirigit per Joseph Tobin des de l’Arizona State University” d’EE.UU).
Capacities / services: 
 • Formació en l’aplicació de la metodologia vídeo-etnogràfica.
 • Orientació psicopedagògica respecte de l’acollida d’alumnat nouvingut.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca Fonamental i Orientada (GRAFO)

Grup de Recerca Fonamental i Orientada
Catalan
Aurora González Echevarría
+34 93 581 27 47
Group's presentation: 

El GRAFO és un grup d'investigació del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l’AGAUR (SGR 2009 - 0053) i està constituït per investigadors pertanyents a quatre grups: GRIM, GETP, egolab i MOSSA.
La coordinadora del grup és la Dra. Aurora González Echevarría.
El GRAFO té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, combinant la crítica metodològica, teòrica i tècnica.
Un dels principis compartits per tots els investigadors del grup és una concepció de l'Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció, sempre des d'una posició epistemològica crítica.

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada.
 • Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social.
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge.
 • Antropologia aplicada a  la salut i a les institucions educatives.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament de metodologies crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Etnografia de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l'Educació Científic (TIREC)

Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l'Educació Científic (TIREC)
Catalan
Roser Pintó Casulleras
+34 93 586 82 17, +34 654 882 844
Group's presentation: 

El grup de recerca Tecnologia Informàtica i Recerca sobre l’Educació Científica (TIREC) es situa en el camp de la didàctica de les ciències i pretén identificar les millors estratègies didàctiques per a que l’alumnat de secundària aprengui física, química, biologia i tecnologia. Generalment s’analitzen estratègies en les que l’ensenyament-aprenentatge es realitza mitjançant recursos digitals específics per a l’ensenyament de les Ciències. El nostre repte per a millorar l’aprenentatge científic i la motivació dels alumnes envers les disciplines científiques és que la introducció d’innovacions en l’ensenyament de les Ciències no resulti del simple d’assaig-error a aules, ni sigui fruit de “modes” tecnològiques o de visions triomfalistes o naif, sinó que estigui fonamentada en resultats de la recerca. De l'anàlisi del disseny de seqüencies didàctiques que integren diverses TIC, particularment simulacions i organitzadors conceptuals, se'n ocupen diversos membres del TIREC. Alguns membres del grup es dediquen especialment a la transferència dels resultats de recerca, organitzant activitats dirigides directament a l’alumnat de ciències i tecnologies a través del Projecte REVIR (http://crecim.uab.cat/revir/), i del Projecte Prat de la Riba (http://www.pratdelariba.cat/) o a alumnat hospitalitzat en el Projecte ComSom.

Research lines: 
 • Anàlisi dels avantatges, beneficis i limitacions de la incorporació d’algunes eines informàtiques per a l’ensenyament de les diverses disciplines científiques des de l’Educació primària fins a la Universitat.
 • Anàlisi de les necessitats de formació del professorat per un ús de les noves tecnologies integrat en una perspectiva socioconstructivista de l’ensenyament de les Ciències.
 • Anàlisi de les condicions d’implantació d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge constructivistes.
 • Anàlisi de les condicions per un ensenyament de les Ciències que tingui com objectiu el contribuir al desenvolupament de la denominada competència científica.
Capacities / services: 
 • Consultoria i assessorament didàctic per elaboració de projectes curriculars de ciències i matemàtiques.
 • Assessorament didàctic per la presentació de les activitats d’una indústria a joves escolars.
 • Assessorament en planificació i metodologia de recerca pel disseny i/o participació en projectes de recerca nacionals e internacionals.
 • Assessorament i avaluació de material amb voluntat de divulgació científica, exposicions i mostres.
 • Assessorament en el disseny i seguiment d’iniciatives pensades per l’educació científico-tècnica.
 • Avaluació externa d’actuacions.
 • Elaboració de recerques puntuals en el marc de les línies de recerca senyalades.
 • Preparació d’aplicatius digitals per l’ensenyament de continguts científico-tècnics en qualsevol dels àmbits.
 • Elaboració de materials didàctics específics.
 • Elaboració de materials per Desenvolupament Professional dels docents, especialment integrant TAC.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de recerca en didàctica de les ciències socials (GREDICS)

Grup de recerca en didàctica de les ciències socials (GREDICS)
Catalan
Joan Pagès Blanch
+34 93 581 26 56, +34 93 581 18 78
Group's presentation: 

El Grup de recerca en didàctica de les Ciències Socials (GREDICS) és un grup que es dedica preferentment a

i) investigar els problemes de l'ensenyament i l'aprenentatge de les ciències socials, de la geografia i de la història;

ii)  elaborar alternatives i materials per a que l'ensenyament sigui eficaç i el més útil possible als nens i a les nenes, als nois i a les noies per ubicarse i comprendre el seu món i voler intervenir en la construcció del seu futur personal i social.
 Els resultats de la recerca orienten l'elaboració de materials de tota mena i la intervenció en la formació del professorat.

Research lines: 
 • El desarrollo de la competencia social y ciudadana: problemas sociales actuales y pensamiento histórico y social.
 • La fabrication du commun - Récits de l'histoire nationale par les élèves.
Capacities / services: 
 • Formació de professors i professores o de tècnics en educació.
 • Elaboració de propostes d'intervenció educatives i de materials didàctics.
 • Assessoraments educatius relacionats amb el patrimoni, la memòria històrica,  l'educació per a la ciutadania, el coneixement del medi, museus i jaciments.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de recerca en etnografia dels processos educatius i d'antropologia aplicada a l'educació (MOSSA)

Grup de recerca en etnografia dels processos educatius i d'antropologia aplicada a l'educació (MOSSA)
Catalan
Pepi Soto Marata
+34 93 581 12 39, +34 93 586 83 18
Group's presentation: 

MOSSA és un grup de recerca socioantropològica que investiga sobre l'educació en comunitats culturalment diverses. L'interès central del grup és la millora del coneixement i l'augment de la consciència respecte de les condicions necessàries per fer possible la transformació sociocultural concreta.
Treballa des de fa anys amb el professorat d'educació infantil, primària i secundària; amb professionals de l'educació; amb entitats i associacions d'educació no formal; amb institucions públiques i privades que desenvolupen programes i projectes educatius que inclouen la immigració i la diversitat cultural com a focus dels seus plantejaments; amb organitzacions no governamentals i xarxes educatives que desenvolupen propostes d'educació pel desenvolupament o accions de sensibilització en temes de cooperació internacional i solidaritat.
Ha dut i dur a terme recerques i projectes relacionats amb la immigració, les escoles, la ciutat, els mitjans de comunicació, els recursos educatius o la convivència als barris, però també ha investigat els infants del carrer, els prejudicis docents, la transmissió cultural entre els mormons catalans o les joves otakus seguidores del manga.

Research lines: 
 • Investigació dels processos educatius d’infants, joves o adults en diferents entorns d’aprenentatge com els familiars, escolars, comunitaris o ciutadans entre d'altres, desenvolupant etnografies específiques amb l’interès de contribuir al coneixement de les diferents realitats investigades i a les seves condicions i possibilitats de transformació, donat el context de desigualtat i asimetria social i cultural en que vivim.
 • Sistematització de processos de presa de consciència cultural tant en l’articulació de propostes de formació de professionals de l’educació com en l’elaboració de recursos educatius sobre drets humans, convivència i cooperació.
Capacities / services: 
 • Disseny de projectes d'investigació antropològica bàsica i aplicada relacionada amb l'educació.
 • Desenvolupament d'etnografies sobre processos educatius en diferents àmbits.
 • Identificació de les cultures docents i el seu rol en la transmissió de la cultura.
 • Sistematització de metodologies d'intervenció educativa.
 • Elaboració de propostes contrastades de formació del professorat.
 • Elaboració de criteris de qualitat per a l'elaboració de materials i recursos educatius.
 • Disseny de programes, projectes i plans d'intervenció.
 • Anàlisi de documents escrits i/o audiovisuals des d'una perspectiva crítica pel que fa a la transmissió cultural de models i valors relatius a la pluralitat.

Educació i Competència Matemàtica

Educació i Competència Matemàtica
Catalan
Jordi Deulofeu
+34 93 581 26 48
Group's presentation: 

El grup de recerca Educació i Competència Matemàtica (PREMAT) és un grupo consolidat reconegut per l’AGAUR (SGR 00364) que pertany a l'àmbit de la Didàctica de les Matemàtiques i desenvolupa la seva recerca educativa en l'àmbit de la competència matemàtica. El PREMAT té com a finalitat general la millora de l'ensenyament de les matemàtiques en els centres educatius.
La finalitat de la seva activitat investigadora és incidir en l'àmbit curricular, tant de l'educació obligatòria com postobligatòria, la gestió de l'aula de matemàtiques, l'avaluació de competències i la formació del professorat, inicial i permanent, tant de primària com de secundària.

Research lines: 
 • Competència comunicativa i argumentació.
 • Continuïtat en la competència matemàtica al llarg de les diferents etapes educatives.
 • Competència matemàtica en resolució de problemes.
Capacities / services: 
 • Assessorament en l'àmbit de l'educació matemàtica.
 • Desenvolupament de projectes relacionats amb el treball per competències en l'àmbit de les matemàtiques.
 • Disseny i implementació de projectes de divulgació de les matemàtiques.
Àmbit - grup de recerca: 

Gabinet de Comunicació i Educació

Gabinet de Comunicació i Educació
Catalan
Santiago Tejedor
+34 93 581 16 89
Group's presentation: 

El Gabinet de Comunicació i Educació és un grup consolidat i especialitzat en al investigació i divulgació científica, que pertany al Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El Gabinet neix amb l'objectiu de potenciar la investigació en un camp de confluència entre dues disciplines: Comunicació i Educació.

Research lines: 
 • Media Literacy.
 • Ciberperiodisme.
 • Mitjans educatius.
 • Televisió educativa.
 • Cinema i educació.
 • Educació en mitjans.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament d'investigacions.
 • Disseny de campanyes.
 • Creació de materials didàctics de diferent natura (textual, radiofònic, audiovisual, multimèdia).
 • Assessoria en temes de comunicació i educació.
 • Formació de formadors i Cursos d'especialització ad hoc.
 • Realització d’activitats d’alfabetització digital.

Estudis de Didàctica de l'Art

Estudis de Didàctica de l'Art
Catalan
Jaume Barrera Fusté
+34 665 614 177
Group's presentation: 

El grup d’ Estudis de Didàctica de l’Art fa recerca sobre els models d'ensenyament aplicables a l'educació artística.

Research lines: 
 • Aplicació de metodologies transdisciplinars a l'educació a través de les arts.
 • Art, educació i subjectivitat.
Capacities / services: 
 • Assessorament a centres docent vers l'educació artística.
 • Edició de materials didàctics (paper i llibres electrònics).
Grup de recerca-paraules clau: 

Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor (GRDP)

Grup de Recerca de Desenvolupament Psicomotor (GRDP)
Catalan
Lurdes Martínez Mínguez
+34 93 581 26 74, +34 651 313 060
Group's presentation: 

Creat al 2006, el composa professorat de la UAB i personal extern a la UAB. Els membres de la UAB pertanyen a la Unitat d’Educació Corporal i imparteixen docència a la Titulació de Grau d’Infantil

 • Lurdes Martínez  (Directora del Grup de Recerca)
 • Montserrat Anton
 • Meritxell Bonàs

Els membres externs són persones de reconegut prestigi dins del camp de la psicomotricitat, i mestres en actiu de diferents escoles catalanes que estan formades, imparteixen i vetllen per la psicomotricitat:

 • Josep Rota
 • Teresa Godall
 • Iolanda Vives
 • Montse Castellà
 • Lídia Esteban
 • Carme López
 • Sara Manchado
 • Neus Sànchez
 • Manel Llecha
 • Gemma Heras
 • Núria Ferrando
 • Manel Pérez
 • Gil Pla
 • Sílvia Jiménez
 • Elena Sarri
 • Estrella Masabeu
 • Roser Cantó
 • Dolors Rovira
 • Txell Blanco
 • Laura Moya
 • Xavier Forcadell

L’equip humà d'aquest Grup de recerca ha anat creixent i consolidant-se. Una mostra són les IX edicions del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys que ja s’han realitzat amb més de 30 participants a cadascuna d’elles, i les VI Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i escola amb entre 100 i 200 participants a cada edició. També s’ha impartit docència sobre motricitat infantil al Doctorat Interuniversitari Educació Física i Esport: didàctica i desenvolupament professional, i a altres Postgraus, Màsters i Jornades de l’estat espanyol.

Research lines: 
  • Estudiar la influència de la neurologia i neurobiologia en el Desenvolupament Psicomotor.
  • Aprofundir en els principis teòrics que sustenten actualment a la Psicomotricitat.
  • Anar elaborant un cos teòric escrit que fonamenti l’actual pràctica psicomotriu.
  • Definir la situació actual i futura de la Psicomotricitat.
  • Augmentar la qualitat docent del professorat que imparteix assignatures relacionades amb la Psicomotricitat.
  • Actualitzar el concepte de cos i d’infant avui.
  • Concretar què és allò que realment caracteritza i defineix la pràctica psicomotriu.
  • Establir què és allò que determina la calma psíquica de l’infant quan està fent psicomotricitat.
  • Definir quin és el paper de l’adult i quin sistema d’actituds ha de complir.
  • Concretar formes d’incidir en la formació inicial, permanent, de grau, màster, postgrau i doctorat tant a nivell nacional com europeu.
  • Aprofundir en la praxis, intervenció i metodologia en l’activitat psicomotriu.
  • Establir dinàmiques, formes bàsiques i estratègies que intervenen en el procés d’individuació de l’infant.
  • Aconseguir reconeixement com a Grup de Recerca i ajuts que financin la recerca i formació realitzada.
   Capacities / services: 
   • Formació permanent professorat infantil i primària.
   • Transferència de coneixement al Departament d'Educació, Escoles, Ajuntaments.
   • Edició de continguts divulgatius.

   Pages

   Subscribe to RSS - Educació i polítiques educatives
   Campus d'excel·lència internacional U A B