Educació i polítiques educatives

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)

Metodologies en Educació i Mulitmèdia (MEM)
Catalan
Carles Dorado Perea

Universidad Autónoma de Barcelona
Dpt. de Pedagogia Aplicada
DIOE – Tecnologia educativa
Edifici G6 - Despacho 261
Campus de Bellaterra
08193 Barcelona (Spain)

+ 34 93 581 4075
Group's presentation: 

El grup MEM, reconegut per la UAB amb el codi 1513, neix al 1997 amb la creació del seu màster en Educació i Multimèdia, que va ser el primer programa internacional on line de la UAB i que aplegà als millors professionals del sector educatiu i de la producció multimèdia.

Les primeres tesi de màster van generar grups de treball, que han perdurat fins ara, incursionant en la docència, la formació permanent i a mida i la recerca a l'àmbit de l'Educació a Catalunya i a la resta d'Espanya. El grup MEM i els seus components han treballat consorciats amb altres grups de recerca en projectes d'R+D+i nacionals i europeus. Tanmateix han desenvolupat diversos convenis amb institucions i empreses per tal de desenvolupar eines educatives i validar processos formatius amb TIC.

Els seus components lideren diverses línies de recerca i són referencials en temes educatius i d'ús de les tecnologies a la nova societat del coneixement.

Tanmateix han liderat la creació i el funcionament de la Unitat d'Innovació en Educació Superior (IDES) de la UAB, contribuïnt a la formació del professorat propi en temes de docència i tecnologies, per tal de desenvolupar millors processos d'integració i autonomia en la creació de materials educatius per a la docència i la recerca.

Research lines: 
 • Estudi de metodologies i usos didàctics mediats amb tecnologia en l’ensenyament presencial, semi presencial i a distància.
 • Disseny, producció i avaluació de materials didàctics i recursos tecnològics.
 • Didàctica universitària i innovació educativa mediada amb tecnologia.
 • Disseny, producció i avaluació de plataformes i entorns virtuals d’ensenyament i aprenentatge.
 • Innovació Educativa i programari lliure.
 • Pedagogia social, impacte i repercussions de l’ús de les tecnologies a la nostra societat i actituds davant dels mitjans.
Capacities / services: 
 • Disseny a mida de processos formatius amb TIC
 • Avaluació de projectes d'innovació educativa amb tecnologia
 • Assessorament permanent de projectes col.lectius i institucionals
 • Formació a mida i permanent
 • Desenvolupament de plans "Livelong learning"
 • Disseny i desenvolupament d'entorns i plataformes virtuals
 • Disseny i producció de materials educatius multimèdia
 • Instal.lació i manteniment d'eines 2.0 de software lliure
 • Instal.lació de servidors i eines educatives en xarxa

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)

GRAFO (Grup de Recerca Fonamental i Orientada)
Catalan
Lucía Sanjuán
93 581 1239
Group's presentation: 

El GRAFO (Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i orientada) és un grup de recerca del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, mitjançant l’esforç en la conceptualització i el desenvolupament d’instruments que fonamenten l’adequació entre els dissenys d’investigació i les tècniques emprades i combinant la crítica metodològica i teòrica. Un altre principi compartit és atorgar un valor particular als treballs orientats a la transformació de les condicions socioculturals, amb una concepció de l’Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció sempre des d’una posició epistemològica crítica.

 

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada: És la línia central del GRAFO. Es mira de desenvolupar – a partir de les investigacions del grup i de treballs específics – crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la vinculació entre la investigació bàsica i l’aplicada, així com en l’àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l’ètica de la investigació. Des d’aquesta perspectiva s’atribueix el mateix rang a les etnografies que es realitzen en diferents parts del món, als treballs comparatius transculturals de caràcter teòric i a la recerca orientada a l’aplicació en camps substantius com les minories, la salut i l’educació. En aquest sentit, cal destacar els avenços experimentats en la discussió de les orientacions metodològicas en Antropologia, en el camp de les xarxes personals, amb el desenvolupament de programes de recollida i visualització de les dades i aplicacions a diferents camps substantius d’investigació, en el camp de l’Antropologia audiovisual i en la teoria de l´Antropologia aplicada. 
 •  Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social: Aquesta línia d’investigació té com objectiu l’estudi de les xarxes socials com a instrument per a la construcció de lligams comunitaris així com d’una teoria abastadora de l’exclusió que expliqui la gran variabilitat del fenomen de la marginació social. Es para atenció especialment als fenòmens d’integració econòmica, social i cívica, d’aculturació selectiva, formalització de la militància ètnica, compatibilització o reconstrucció de representacions culturals i de la identitat de les minories estudiades. L’etnografia en el camp de la marginació permet la contrastació d’hipòtesis referida als processos concrets en diferents grups ètnics minoritaris, nacionals (gitanos) o immigrats. En l’àmbit dels estudis gitanos s’han estudiat les representacions i pautes culturals en transformació, els processos d’integració social, relacions interètniques, institucionalització ètnica en el context institucional polític i administratiu generals i els moviments de militància ètnica,religiosos i civils. 
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge: Prenent com a punt de partida les realitzacions i les limitacions de l’Antropologia clàssica del parentiu, per tal de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal, aquesta línia, després de formalitzar una proposta sobre el domini analític de l’Antropologia del parentiu, mira de construir models reproductius i d'establir el seu abast transcultural. L’interès es centra també en les interseccions del domini del parentiu amb altres dominis, com ara els sistemes de gènere, els sistemes educatius i els sistemes de salut. En les investigacions de camp es para especial atenció a la presència de parents i no parents en les xarxes socials, per mirar de superar les concepcions etnocèntriques que van dur a atorgar un paper dominant en l’estructura social d’un espai genealògic que s’hipotetitzava universal. Dins del àmbit de l’educació el GRAFO desenvolupa recerques teòriques i etnogràfiques en diferents contextos educatius, poblacions i territoris, més enllà de les aules, però també a les aules. Estretament relacionada amb la reproducció cultural dels grups humans, l’Antropologia de l’educació intersecciona amb altres dominis que s’investiguen en el grup, particularment el parentiu, però també l’exclusió social o la integració comunitària. 
 • Antropologia aplicada a la salut i a les institucions educatives: Diferents investigadors del GRAFO desenvolupen línies de treball relacionades amb les representacions sobre la persona, la salut i malaltia, la comunicació entre els diferents subjectes implicats en el procés assistencial i la relació entre les pràctiques d’alternància, selecció i compatibilització de diferents sistemes terapèutics. A més de l’anterior i en relació amb la línia d’investigació en marginació social, s’estudien els processos de vulnerabilitat social, econòmica i cultural de les poblacions en situació de diferència cultural i risc d’exclusió, les necessitats en salut d’aquest tipus de poblacions i les possibilitats i formes d’accés als recursos sanitaris. Altres investigacions s’han centrat en el paper de les xarxes i les relacions socials com a suport en els processos de malaltia. A l’àmbit de la salut s’integren, a més, les investigacions sobre joventut i el consum de drogues dins de l’Observatori de nous consums de drogues en l’àmbit juvenil a Catalunya. A l’àmbit de l’Educació, pel que fa a la investigació aplicada el principal desenvolupament és l’elaboració de propostes de millora de la convivència en contextos educatius, la formació dels professionals de l’educació que atenen persones immigrants i l’anàlisi i creació de criteris i de recursos educatius vinculats a temes de convivència intercultural, immigració, desenvolupament i cooperació internacional.
Capacities / services: 
 • Desenvolupar crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Recerca per conèixer la situació de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED)

Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED)
Catalan
Merce Vilar
93 581 2670
Group's presentation: 

El Grup de Recerca en Música i Educació (GRUMED) és un grup format per investigadors dels àmbits de la Didàctica de la Música i d'Educació de la Veu del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal. La seva finalitat és la investigació i la transferència de coneixement sobre temàtiques relacionades amb els processos d’ensenyament-aprenentatge de la música en les diferents etapes educatives, tant del règim general com del règim especialitzat. Així mateix, treballa a l’entorn de temàtiques relacionades amb el desenvolupament professional dels docents.
Actualment és un Grup de Recerca Emergent reconegut per l'AGAUR (2009-SGR1373). GRUMED integra altres grups de recerca: el Grup de Recerca en Educació Musical i Interacció Social i el grup Educació de la Veu i Salut Vocal.

Research lines: 
 
 • L’ensenyament i l’aprenentatge de la música en contextos escolars de l’àmbit reglat (infantil 0-6 anys, primària 6-12 i secundària 12-16).
 • L’ensenyament i l’aprenentatge de la música en institucions especialitzades: nivell de sensibilització, aprenentatge del llenguatge musical i de l’instrument 
 • Els docents de música: desenvolupament professional; formació musical, didàctico-pedagògica i humanística; formació inicial i permanent.
 • Educació musical i TIC
 • Educació de la veu i salut vocal
Capacities / services: 
 
 • Assessorament a escoles i altres institucions educatives especialitzades
 • Cursos i jornades de formació permanent per a mestres, presencials i on-line
 • Creació de materials didàctics específics

Llenguatge i ensenyament de les ciències (LIEC)

Llenguatge i ensenyament de les ciències (LIEC)
Catalan
Mariona Espinet
+ 34 93 581 26 46
Group's presentation: 

El grup LIEC (Llenguatge i Ensenyament de les Ciències) és un grup de recerca consolidat (referència 2009SGR1543) per l'AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Té com a finalitat investigar el desenvolupament de competències comunicatives en el marc de l'aprenentatge de les ciències.

Research lines: 
 • Llenguatge i ensenyament de les ciències.
 • Interrelacions entre el FER/PENSAR/PARLAR a la classe de ciències.
 • Actituds i valors en l'ensenyament de les ciències.
 • L'autorregulació metacognitiva dels aprenentatges: identificar les dificultats i error i prendre decisions per superar-los, en interacció amb els altres.
Capacities / services: 
 • Creació de materials didàctic.
 • Creació de materials i realització d'activitats de divulgació científica.
 • Assessorament per a programes i projectes d'educació científica.
 • Assessorament a centres educatius.
 • Cursos de formació permanent a professorat d'educació infantil, primària i secundàri.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca Còmplex

Grup de Recerca Còmplex
Catalan
Núria Moré
+34 93 581 17 37
Group's presentation: 

El Grup de Recerca Còmplex (GRC (2009SGR331) és un grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Esta format per professorat de diversitat de nivells educatius, des de la docència universitària a l’Educació Primària i també per persones vinculades a contextos educatius de suport al currículum escolar.
La finalitat del Grup de Recerca Còmplex és la recerca d’eines de caràcter didàctic que afavoreixin la incorporació dels principis del paradigma de la complexitat als contextos educatius.

Research lines: 
 • Definició dels principis del paradigma de la complexitat com a forma d’apropar-se als fenòmens del món.
 • Establiment de relacions entre l’educació científica i el paradigma de la complexitat.
 • Definició de models conceptuals complexos.
 • El diàleg disciplinar entre les ciències experimentals i la resta de disciplines.
 • El paradigma de la complexitat com a eina per afavorir l’ambientalització curricular.
 • Disseny d’instruments per avaluar la presència del paradigma de la complexitat en els processos d’ensenyament aprenentatge.
 • L’Espai Europeu de formació Superior com a context afavoridor del diàleg disciplinar.
Capacities / services: 
 • Assessorament en politiques educatives.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en Educació Transdisciplinar (GRET)

Grup de Recerca en Educació Transdisciplinar (GRET)
Catalan
Jaume Barrera Fusté
+ 34 93 581 26 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca d’Estudis de Didàctica de l’Art es va formar en un moment previ a la incorporació de EEES a la nostra universitat, i específicament al les titulacions de Ciències de l’Educació.
Els nous reptes que presenta l’educació en el model Bolonya ha fet variar molts dels pressupostos de recerca que inicialment aquest grup s’havia proposat.
Al mateix temps les baixes de personal no estable i el moviment d’altres membres del grup a altres interessos fan reconstruir el grup en funció d’una nova proposta sorgida en primer curs comú de la facultat.

Research lines: 
 • Educació transdisciplinar i multidiscioplinar.
Capacities / services: 
 • Assessorament educatiu i formació permanent.
Àmbit - grup de recerca: 
Grup de recerca-paraules clau: 

Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional (CIFO)

Col·lectiu de Investigació en Formació Ocupacional (CIFO)
Catalan
José Tejada Fernández
+34 93 581 17 50
Group's presentation: 

El Grup de Recerca CIFO (Col•lectiu d’Investigació en Formació Ocupacional) del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, és un Grup de Recerca amb Autorització de Nom Específic (ANE núm. 1280), Junta de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona, març de 1999. Número de Registre UAB 161339044. Té també el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, amb el número 01020 (Resolució de 18 d’Octubre de 2005). Renovació 2009-2013: 2009-SGR0512 (Resolució del 3 de juliol 2009).

Conscients del paper social que desenvolupa la Universitat i llur compromís amb l’obertura a la societat, el Grup CIFO va decidír, al 1990, dirigir llurs activitats de manera més prioritària al camp de la formació d’adults i, de manera més específica, a l’àmbit de la formació vinculada al treball i al desenvolupament personal i social. Com a conseqüència d’aquesta preocupació i dinàmica d’activitat del grup, s’han dut a terme al llarg d’aquests darrers anys, diverses activitats relacionades amb la formació de formadors, investigació, elaboració de materials, promoció d’estudis de tercer cicle, avaluació de programes i assessorament.
Aquesta obertura comporta, de forma simultània, altres objectius generals de caràcter intern i extern que tenen a veure a la formació i el desenvolupament professional dels membres de l’equip.

Research lines: 
 • Formació pel treball.
 • Formació de formadors.
 • Detecció de necessitats formatives, avaluació de programes, avaluació d'impacte.
 • Innovació formativa,
 • Inserció i orientació professional, assessorament professional.
 • Perfils i competències professionals.
Capacities / services: 
 • Formació de professionals de la formació.
 • Assessorament institucions de formació.
 • Detecció de necessitats formatives.
 • Disseny, seguiment i avaluació de plans i programes de formació.
 • Elaboració de materials de formació.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (GRESC@)

Grup de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat, Escola i Comunitat (GRESC@)
Catalan
Mariona Espinet Blanch
+ 34 93 581 26 46
Group's presentation: 

El grup de recerca en educació per la sostenibilitat, escola i comunitat està format per professors de diferents departaments universitaris vinculats a la formació del professorat de ciències experimentals i de ciències socials, professionals del món de l’ensenyament,  i per professionals que participen en activitats d’educació per la sostenibilitat i de desenvolupament sostenible en l’àmbit local.  La finalitat  del grup és la de desenvolupar estratègies de recerca interdisciplinar a partir de referents teòrics socioculturals que promoguin la vinculació de l’escola i l’educació en el desenvolupament comunitari orientat cap a la sostenibilitat i la ciutadania democràtica.

Research lines: 
 • Avaluació d’activitats, programes i xarxes d’educació ambiental i d’educació per la sostenibilitat orientats a la construcció de comunitats
 • La interacció educativa en contextos d’educació per la sostenibilitat i d’educació per la ciutadania comunitaris
 • La construcció de comunitats que desenvolupin projectes d’educació científica, educació per la ciutadania, i educació per la sostenibilitat a nivell local.
 • L’agroecologia escolar  com a motor per la construcció de comunitats que promouen l’educació científica, l’educació per la ciutadania i l’educació per la sostenibilitat.
Capacities / services: 
 • Assessorament en educació per a la sostenibilitat i agroecologia escolar.
 • Creació de materials didàctics.
 • Disseny de cursos de capacitació en educació per a la sostenibilitat.
 • Avaluació de programes i projectes educatius.
 • Projectes de desenvolupament sostenible local.
Àmbit - grup de recerca: 

Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (GAPEF)

Grup d'Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (GAPEF)
English
Xavier Úcar
+34 93 581 15 81
Group's presentation: 

Línies de recerca

 

 • Polítiques educatives d’àmbit local, autonòmic i internacional.
 • Polítiques de formació professional i contínua.
 • Comunitat i desigualtats educatives.
 • Les polítiques d’ensenyament superior.
 • Pedagogia social.
 • Intervenció socio-educativa en l’àmbit local.

 

Research lines: 

 

El Grup d’Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació (GAPEF) forma part d’un grup de recerca interuniversitari, el GIPE (Grup Interdisciplinar sobre Polítiques Educatives), juntament amb el SAPS (Seminari d’Anàlisi de Polítiques Socials) de la Universitat Autònoma de Barcelona i un grup de professors del Departament d’Economia de la Universitat de Barcelona. Es tracta d’un Grup de Recerca Consolidat (GRC) reconegut per la Generalitat de Catalunya des de l’any 2005 (SGR Nº. 366)

L’àmbit d’especialització del GAPEF és el de les polítiques educatives i de formació, especialment aquelles vinculades als següents àmbits: l’escola, la universitat, el treball i la comunitat.

Capacities / services: 

Capacitats i serveis

 • Elaboració d'informes sobre l'estat de l'educació i la formació.
 • Disseny i implementació de projectes d'intervenció i innovació.
 • Asssorament pedagògic.
Àmbit - grup de recerca: 

CLIL SLA Project

CLIL SLA Project
Catalan
Elisabet Pladevall Ballester
+34 93 581 15 67, +34 656 678 275
Group's presentation: 

CLIL SLA Project és un grup de recerca que investiga els efectes del CLIL (aprenentatge integrat de continguts curriculars i llengües estrangeres) sobre la millora en l'adquisició de l'anglès a les nostres escoles.
 Cinc escoles han començat a impartir part d'una assignatura en anglès i l'estudi analitza els resultats a partir de les proves de nivell d'anglès realitzades als seus alumnes i dels aspectes qualitatius de la posada en marxa d'aquesta iniciativa (motivació, pràctiques docents, implantació) en comparació amb grups controls de la mateixa escola als quals no se'ls ofereix aquesta possibilitat.

Research lines: 
 • CLIL (Content and Language Integrated Learning) (aprenentatge integrat de continguts curriculars i llengües estrangeres) a cinc escoles de primària.
 • Adquisició d'una segona llengua/llengua estrangera (anglès) (proficiency, writing skills, oral production, motivation, teaching practices).
Capacities / services: 
 • Assessorament per a la millora de l'aprenentatge de l'anglès.
Àmbit - grup de recerca: 

Pages

Subscribe to RSS - Educació i polítiques educatives
Campus d'excel·lència internacional U A B