Què és "transferència"?

Transferència de coneixement:

 • És el procés col·laboratiu que permet transmetre a un tercer el coneixement generat a la universitat, perquè aquest usuari pugui aplicar-lo a les seves finalitats en un entorn socio-econòmic. 

 La transferència i els conceptes d'investigació i divulgació:

  •  Investigació és el procés de generació de coneixement nou.
  •  Divulgació del coneixement és la transmissió del coneixement sense discriminació del seu receptor.

  En la transferència: Els investigadors universitaris col·laboren amb l’entitat que incorpora els resultats de la recerca en la seva activitat, a fi de contribuir en l’adaptació d’aquests resultats als seus propòsits.

  En la divulgació: Qualsevol entitat o persona pot accedir als resultats divulgats, i en pot fer l’ús que cregui convenient.   La TC forma part de la missió de les universitats des de l’entrada en vigor del la modificació de la Llei Orgànica d’Universitats de 2007.
   Així doncs, existeix un marc legal clar que actua com a punt de partida per caracteritzar un tipus de transferència de coneixement, que és el que parteix de l’àmbit de les ciències socials i humanes.   Quin és el paper de la transferència en CSiH?

   • S'adreça als diferents actors de l'entorn socioeconòmic: teixit empresarial, societat civil i sector públic (Governs Central i Autonòmic, Diputacions, Administracions Locals, emprerses públiques...).
   • Permet la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, el progrés econòmic i social i el desenvolupament responsable equitatiu i sostenible.
   • una funció d'acompanyament en qualsevol tipus de procés d'aplicació d'una nova tecnologia.
   • Crea intercanvis entre els productors de la recerca i els seus usuaris.
   • Dóna compliment al que estableix la Llei Orgànica d’Universitats com a tercera missió de la Universitat, la transferència de coneixements i tecnologia a la societat.


    Campus d'excel·lència internacional U A B