Grup de Recerca Fonamental i Orientada (GRAFO)

  • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada.
  • Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social.
  • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge.
  • Antropologia aplicada a  la salut i a les institucions educatives.

El GRAFO és un grup d'investigació del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l’AGAUR (SGR 2009 - 0053) i està constituït per investigadors pertanyents a quatre grups: GRIM, GETP, egolab i MOSSA.
La coordinadora del grup és la Dra. Aurora González Echevarría.
El GRAFO té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, combinant la crítica metodològica, teòrica i tècnica.
Un dels principis compartits per tots els investigadors del grup és una concepció de l'Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció, sempre des d'una posició epistemològica crítica.

Català
+34 93 581 27 47
Aurora González Echevarría
Research group name: 
Grup de Recerca Fonamental i Orientada
  • Desenvolupament de metodologies crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
  • Etnografia de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.
Campus d'excel·lència internacional U A B