Contractes i convenis

La transferència de coneixement a la UAB es formalitza a través de contractes i convenis:

 • Conveni:
  les dues parts actuen en igualtat de condicions i treballen conjuntament en la consecució d’un objectiu d’interès per a ambdues. En un conveni les parts acostumen a compartir els drets sobre els resultats.
 • Contracte: una part encarrega a l’altra la prestació d’un servei; un cop aquest realitzat, es presenta la factura corresponent, que satisfà l’entitat que ha encomanat els treballs. El més habitual en aquest casos és que la part pagadora es reservi tots els drets sobre els resultats.

Els models de conveni i contractes més usuals:

 • De col·laboració
  que prèn la forma d’un conveni i que coordina l’actuació de les entitats que signen, pel que fa a temes de recerca o desenvolupament tecnològic, i no comporta cap contraprestació econòmica.

 • D’investigació i/o específic
  quan l’acord entre ambdues entitats és un contracte que regula un projecte d’investigació dirigit a l’obtenció d’un producte o resultat definit prèviament, que sigui susceptible de ser protegit per la legislació relativa a la propietat intel•lectual i industrial.

 • D’assessorament
  quan l’objectiu del contracte és assessorar i dictaminar sobre els afers de la companyia descrits en el contingut de l’acord.

 • De prestació de serveis
  d’investigació, que és un contracte per a quan no existeix un projecte d’investigació dirigit a l’obtenció o resultat definit prèviament, sinó que es presten serveis d’anàlisi sense el component d’obtenció de coneixement nou.

 • De transferència formativa del coneixement
  que gestiona l’Escola de Postgrau de la UAB es basa en la prestació d’un servei docent per part d’acadèmics de reconegut prestigi de la UAB, adreçat a professionals altament qualificats i amb necessitats formatives puntuals amb un elevat grau d’especialització, incidint de manera notòria en la posada al dia i en l’actualització de coneixements.

 • Contracte de llicència
  que formalitza la cessió de l’ús, de la fabricació i de l’explotació comercial d’una patent.
Campus d'excel·lència internacional U A B