Activitats de transferència en CSiH a la UAB

Visió de conjunt de les activitats de transferència realitzades a la UAB en CSiH.

Dades del document Mapa de Transferència 2010 [1] i de l'enquesta de capacitats de transferència en Ciències Socials i Humanitats a la UAB [2].

  •  Nombre convenis de transferència realitzats: 101
  • Contribució de la transferència en CSH al total de la UAB (2010)[1]

€ 2010 %
CSH 10.911.382 39
Resta 17.357.164 61
Total 28.268.546 100

 

  • Distribució del volum d’ingressos de transferència a les CSH (2010) per activitats de transferència [1]:
Convenis 27%
Convenis transferència formativa Escola de Postgrau 11%
Formació Continuada Escola de Postgrau 60%
Factures 2%

 

  • Import econòmic per tipus conveni [1]:
 Tipus conveni
%
Prestació de serveis 3.911.366 41
Investigació bàsica 3.351.287 35.2
Conveni Profit (AVANZA) 922.651 9.7
Program Cenit
578.028 6.1
Subvenció 370.384 3.9
Col·laboració 258.366 2.7
Formació
90.190 0.9
Altres 45.157 0.5
Patent 5.000 0.1
  9.532.439  100%

  

  • Els principals destinataris de l’activitat dels grup de recerca de CSiH/ UAB [2]:
Administració autonòmica i/o estatal 25%
Administració local 20%
Empreses de serveis 14%
Empreses industrials 6%
Altres empreses 7%
ONG i entitats sense afany de lucre 17%
Altres
11%

 

  • Contingut dels convenis de CSH [1]:
Categories N  Total
Polítiques, estudis i indicadors socioeconòmics 34 693.926
Prospectiva i estudis econòmics i sectorials 15 437.600
Altres 14 341.030
Valorització del Patrimoni Històric i Cultural 9 310.000
Assessorament jurídic 7 358.542
SIG 5 322.583
Gestió sòcio-ambiental 8 222.544
Comunicació social 9 155.304
  101 2.147.602


Campus d'excel·lència internacional U A B