Consultes i descàrregues

 

Any

Nombre de consultes

Nombre de descàrregues

2015 4.946.127 3.810.011
2014
3.920.166
3.503.731
2013
3.816.753
3.356.394
2012
3.892.596
3.323.445
2011
2.223.673
2.039.212
2010
2.007.034
1.832.840
2009
1.874.401
1.680.374
2008
1.246.008
1.125.570
2007 768.171
708.041
2006 136.206  136.176

 

També podeu consultar les estadístiques de consulta i descàrrega de cada document des de la pàgina de cada un d'ells, clicant a la pestanya Estadístiques d'ús del menú superior.

Entenem per consulta l’accés a un registre del DDD, o bé la descàrrega del text complet quan aquesta no es fa des de la visualització de registre complet.

Entenem per descàrrega l’accés al fitxer que conté el text complet d’un document o, en cas de no ser text, la visualització de qualsevol altre tipus de fitxer (fotografies, cartells…), aquesta descàrrega pot ser feta a través del registre complet o directament des d’algun cercador. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament les descàrregues.

S’eliminen de les estadístiques els accessos dels robots. Definim robot com tot aquell ordinador que, en el període que comptem, consulta almenys un cop el fitxer /robots.txt o a /oai2d, el nom del programa client conté indicis que és automatitzat, etc.

 


 

También podéis consultar las estadísticas de consulta y descarga de cada documento desde la página de cada uno de ellos, clicando en la pestanya Estadísticas de uso  del menú superior.

Entendemos por consulta el acceso a un registro del DDD, o bien la descarga del texto completo cuando ésta no se hace desde la visualización del registro completo.

Entendemos por descarga el acceso al fichero que contiene el texto completo de un documento o, en caso de no ser texto, la visualización de cualquier otro tipo de archivo ( fotografías, carteles...), esta descarga puede ser hecha a través del registro completo o directamente desde algún buscador. En los registros que contienen más de un archivo se suman conjuntamente las descargas.

Se eliminan de las estadísticas los accesos de los robots. Definimos robot como todo aquel ordenador que, en el período que contamos, consulta al menos una vez el archivo /robots.txt o /oai2d, el nombre del programa cliente contiene indicios de que es automatizado, etc.

 


 

Statistics for each document are also available clicking on the Usage statistics button

"Views" is defined as a full record viewing or full text downloading when it is not done from the full record display.

"Downloading" is defined as the access to the file containing the full text of a document or, if not text, to any other file type (image, audio or video). This download can be done through the full record or from an external link or search engine. We add together all accesses when the records holds more than one file.

Eliminate access statistics of robots. Defined as any that computer robot, in the period we have, check at least once a file / robots.txt and / oai2d, the name of the client program contains evidence that is automated, and so on.

Campus d'excel·lència internacional U A B