Gestió ambiental

Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (GRUMETS)

Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica (GRUMETS)
Catalán
Dr. Xavier Pons Fernández
93 581 48 04
Group's presentation: 

L'objectiu del Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica és el desenvolupament de nous algoritmes, teoria i metodologies en aquests camps, així com el desenvolupament d'aplicacions que permetin avançar en la recerca geogràfica i ambiental bàsica i aplicada des d'aquestes disciplines. El grup té una àmplia experiència en el processament d'imatges provinents de sensors remots de baixa, mitjana i alta resolució, incloent plataformes aeroportades, i disposa d'una antena terrestre per rebre imatges Meteosat cada 15 minuts. La integració dels camps de la ciència de la informació geogràfica, els geoserveis, l'estandardització, les metadades, el treball aplicat i el desenvolupament de programari són també objectius del grup.

GRUMETS és un equip altament motivat i productiu, format per aproximadament 25 investigadors i tècnics multidisciplinaris, provinents d’una rica diversitat de formacions (geògrafs, biòlegs, ambientòlegs, físics, matemàtics, geodesistes, científics de la computació, etc). El grup és considerat per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat i de qualitat (SGR núm. 1511).

Els membres del grup han liderat o participat en gairebé 100 projectes (internacionals –principalment de la CE i la ESA-, nacionals o locals, així com en col•laboració amb organitzacions privades) i han publicat el seu treball en les principals revistes internacionals i actes de congressos.

Research lines: 
 
 • Correccions geomètriques i radiomètriques d'imatges de satèl·lit (espectre solar i tèrmic)
 • Recerca en tècniques de classificació i anàlisis quantitatives per cartografia de boscos i conreus mitjançant imatges de satèl·lit i LIDAR
 • Compressió d'imatges amb pèrdua i anàlisi dels seus efectes en productes de teledetecció (classificació, fotointerpretació, modelització...)
 • Processament avançat d'imatges, incloent computació paral·lelitzada i processament massiu
 • Desenvolupament de metodologies per a l'anàlisi de les característiques i efectes dels incendis forestals
 • Anàlisi espacial i interpolació, principalment aplicades a la modelització climàtica
 • Modelització de fluxes d'energia: evapotranspiració real, radiació neta, radiació solar, etc.
 • Estudis del cicle de l'aigua
 • Mapes de cobertes del sòl, dinàmica i ecologia del paisatge, incloent canvi global
 • Metadades: Aspectes teòrics i pràctics
 • Cartografia a Internet i geoserveis distribuïts: implementació i contribució als estàndards internacionals
 • Estudis aplicats en SIG i Teledetecció
 • Didàctica en Ciències de la Informació
 • Desenvolupament de programari
Capacities / services: 
 
 • Assessorament tècnic en teledetecció i SIG
 • Aplicacions de la teledetecció i SIG a la gestió ambiental
 • Modelització ambiental (temperatures, etc.)
 • Desenvolupament de programari
 • Cursos de capacitació en tècniques de teledetecció i SIG
Àmbit - grup de recerca: 

GEOGRAFIA APLICADA

GEOGRAFIA APLICADA
Catalán
Antoni F. Tulla
+34 93 581 41 33, +34 93 581 15 27
Group's presentation: 

El grup de recerca Geografia Aplicada focalitza la seva recerca en l'anàlisi i la ordenació del territori, a partir de dues estructures científiques dels processos econòmics, socials i ambientals de la realitat espacial:

a) El paisatge del món rural de muntanya i la dinàmica social i econòmica sobre el medi natural que el configura.

b) La que defineix els models espacials que inclouen la innovació i les noves tecnologies en la dinàmica espacial dels fenòmens naturals entropitzats.

Research lines: 
 • L'evolució del paisatge i els canvis d'usos del sòl de les àrees de muntanya.
 • Planificació rural i desenvolupament local sostenible.
 • La nova economia en la ciutat innovadora.
 • L'anàlisi de la mobilitat des d'una vessant territorial, social i ambiental.
 • El risc d'incendis en les àrees d'interfase urbà - forestal.
 • El SIG com a metodologia aplicada.
Capacities / services: 
 • Datació de polens (Palinologia climàtica) i de carbons.
 • Aplicació de Sistemes d'Informació Geogràfica.
 • Anàlisi dels espais rurals de forma integral (aspectes humans i naturals).
 • Disseny de models de desenvolupament local.
 • Anàlisi de la mobilitat territorial.
 • Innovació a les ciutats tecnològiques.
 • Anàlisi de gènere en l'àmbit rural català.

Laboratori d'Etnoecologia

Laboratori d'Etnoecologia
Catalán
Victoria Reyes García
+34 93 586 85 49
Group's presentation: 

El Laboratori d’Etnoecologia basat a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB té com a objectiu promocionar el desenvolupament de l’etnoecologia a Catalunya i a altres regions del món. L’etnoecologia és l’estudi interdisciplinari de les relacions dinàmiques entre les persones i el seu medi ambient. Els estudis etnoecològics tenen una perspectiva transdisciplinària que es basa en les contribucions de les ciències naturals i socials a diversos nivells, en els punts de vista dels agents locals i en les opinions dels responsables polítics, entre altres. Els estudis etnoecològics poden ajudar a entendre molts problemes socials i ambientals actuals, com per exemple la degradació ecològica, la pèrdua de diversitat biològica i cultural, l’escassetat d’aigua, les desigualtats econòmiques o la transició demogràfica. El Laboratori col·labora amb altres centres de recerca i associacions civils en el desenvolupament de projectes a Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Europa.

Research lines: 
 • Comuns locals: Interès per les formes comunitàries de gestió sostenible del medi ambient per part de les comunitats locals d’una forma transdiciplinària que inclogui la cultura, la història, la geografia, l’ecologia, l’economia i la política entre altres, per obtenir una visió més completa, holística i global dels mateixos.
 • Coneixement Ecològic Local: Procés de generació, transmissió, canvi, i pèrdua d’aquest tipus de coneixement.
 • Societats indígenes/rurals i conservació: Sistemes tradicionals de gestió i ús del paisatge; així com serveis ambientals derivats d’aquesta gestió.
 • Canvi cultural: Efectes de la integració al mercat en la qualitat de vida i ús del recursos naturals per les poblacions indígenes.
 • Etnobotànica: Valors culturals, econòmics, i d’ús de les espècies de plantes per la gent.
Capacities / services: 
 • Consultoria en la resolució de problemàtiques socioculturals i ambientals de fort caràcter "local".
 • Consultoria sobre mètodes de recerca participativa en la gestió del territori.
 • Assessoria en estudis de percepció i actituds ambientals.
 • Estudis per documentar el coneixement ecològic local.
 • Edició de contiguts divulgatius i de difusió del coneixement científic generat.

TUDISTAR

TUDISTAR
Catalán
Gemma Cànoves Valiente
+34 93 581 18 59, +34 649 527 048
Group's presentation: 

El grupo TUDISTAR estudia els impactes del turisme a la societat en totes les seves dimensions: social, territorial, econòmica i mediambiental.
Mitjançant projectes de recerca bàsica i amb la col·laboració amb empreses i institucions contribueix a la creació de coneixement cientític en aquest àmbit i a iniciatives de desenvolupament i intervenció social.

Research lines: 
 • Turisme a espais rurals.
 • Turisme de grans ciutats, Barcelona.
 • Turisme sostenible.
 • Desenvolupament turístics.
 • Turisme Cultural.
 • Turisme de proximitat.
 • Turisme de creuers.
 • Turisme religiós.
 • Territoris turístics en reconversió.
Capacities / services: 
 • Realitzacio d’informes i  estudis de l’impacte del turisme.
 • Valoracions d’espais turístics en reconversió.
 • Assessorament per a la creació del producte turístic.
 • Formació especialitzada en turisme.
Realitzacio d’informes i  estudis de l’impacte del turisme.
Valoracions d’espais turístics en reconversió.
Assessorament per a la creació del producte turístic.
Formació especialitzada en turisme.
Subscribe to RSS - Gestió ambiental
Campus d'excel·lència internacional U A B