Estudis socioeconòmics i polítiques públiques

Grup de Recerca Fonamental i Orientada (GRAFO)

Grup de Recerca Fonamental i Orientada
Catalán
Aurora González Echevarría
+34 93 581 27 47
Group's presentation: 

El GRAFO és un grup d'investigació del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona. Té el reconeixement com a Grup de Recerca Consolidat per l’AGAUR (SGR 2009 - 0053) i està constituït per investigadors pertanyents a quatre grups: GRIM, GETP, egolab i MOSSA.
La coordinadora del grup és la Dra. Aurora González Echevarría.
El GRAFO té com a objectiu general contribuir a la fonamentació teòrica de l’Antropologia, mitjançant la reflexió al voltant dels supòsits ontològics, epistemològics i metodològics subjacents en les investigacions realitzades pels seus membres, combinant la crítica metodològica, teòrica i tècnica.
Un dels principis compartits per tots els investigadors del grup és una concepció de l'Antropologia aplicada que té com a horitzó límit la investigació-acció, sempre des d'una posició epistemològica crítica.

Research lines: 
 • Epistemologia, mètodes i tècniques d'investigació en Antropologia i Teoria de l’Antropologia Aplicada.
 • Xarxes socials, integració comunitària, minories i exclusió social.
 • Parentiu, organització social i processos de transmissió i aprenentatge.
 • Antropologia aplicada a  la salut i a les institucions educatives.
Capacities / services: 
 • Desenvolupament de metodologies crítiques i propostes en qüestions fonamentals sobre la investigació bàsica i l'aplicada, així com en l'àmbit dels mètodes, els procediments, les tècniques i l'ètica de la investigació.
 • Etnografia de col·lectius concrets en les diverses línies d’investigació abans esmentades per tal millorar les intervencions, també de serveis i programes i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.

Grup d’Estudi Transcultural del Parentiu

Grup d’Estudi Transcultural del Parentiu
Catalán
Anna Piella Vila
+34 93 581 32 79
Group's presentation: 

El GETP centra la seva activitat en l'anàlisi del contingut i variabilitat de les relacions de parentiu des d'una perspectiva transcultural, que permeti una millor comprensió de la diversitat de valors i pràctiques vinculades al parentiu en el context intercultural actual. Una anàlisi orientada des de la crítica metodològica i teòrica i la reflexió sobre les dades etnogràfiques obtingudes a les recerques de camp.

Research lines: 
 • Anàlisi dels límits de l’Antropologia clàssica del Parentiu.
 • Desenvolupar una proposta analítica i transcultural del domini de l'Antropologia del Parentiu.
 • Circulació d'infants i adopció internacional.
 • Representacions del parentiu i parentalitats múltiples.
 • Parentiu i Persones sense descendència directa (infecunditat voluntària o involuntària).
 • Salut reproductiva i Parentiu.
 • Concepte de persona, simbolisme i parentiu.
 • Parentiu i migracions (internes i transnacionals).
Capacities / services: 
 • Disseny de programes d’intervenció social orientades a l’entorn familiar i les relacions interculturals a partir del coneixement profund i directe dels models de parentiu de població immigrada a Catalunya (amazigh, guineana, rrom, boliviana).
 • Elaboració de protocols d’actuació per a professionals que treballen en el context familiar intercultural (Treball Social, Dret, Salut i Educació).
 • Realització de producció audiovisual sobre conceptualització del parentiu pel que fa a aspectes que vinculen parentiu/salut/educació per a la formació de professionals.
 • Elaboració d’informes antropològics que serveixin per recolzar informes jurídics en situacions de conflictes interculturals en l’entorn familiar i de parentiu.
 • Formació en temes relacionats amb les línies abans esmentades, com poden ser les adopcions internacionals tant a families com a institucions encarregades del procediment adoptiu a Catalunya/ Espanya.

egolab - GRAFO

egolab - GRAFO
Catalán
José Luis Molina
+34 93 581 11 42
Group's presentation: 

EgoLab és un grup de recerca especialitzat en l'estudi de xarxes personals i comunitats en un context transcultural. La seva àrea etnogràfica d'especialització és l'Europa del Sudest. EgoLab també proporciona serveis a investigadors/es, institucions i professionals interessats en aplicacions de les xarxes socials.

Research lines: 
 • Mètodes i tècniques per l'estudi de les xarxes personals.
 • Trasnacionalisme i comunitats transnacionals.
 • Empresariat ètnic i empresariat social.
Capacities / services: 
 • Identificació i anàlisi de les xarxes socials intra i interorganitzatives.
 • Càlcul de poblacions ocultes o mal conegudes.
 • Identificació i anàlisi de les xarxes personals de persones i/o col·lectius.
 • Distribució geogràfica de les xarxes socials.
 • Valoració de la diversitat cultural en empreses i organitzacions.
 • Implantació de programes de responsabilitat social corporativa.

Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM-GRAFO)

Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM-GRAFO)
Aurelio Díaz
+34 93 581 11 43
Catalán
Group's presentation: 

El Grup de Relacions Interculturals i Marginació Social (GRIM) té com objectiu realitzar des de la Antropologia Social i Cultural investigacions etnogràfiques (amb treball de camp antropològic, documental i bibliogràfic) per tal de generar coneixement respecte les minories ètniques (identitats i cultura) i les situacions i processos de marginació social i de pobresa, i de risc d’exclusió.
És voluntat del grup col•laborar amb altres disciplines en la consecució de resultats d’investigació en aquests camps, així com aportar el nostre coneixement per al seu ús social de manera que aporti beneficis a les poblacions amb les que treballem, en el context dels límits de la solidaritat social comuna.
Volem col•laborar també amb institucions, planificadors socials i professionals en l’assoliment d’objectius d’interès comú i facilitar tant la participació real com l’enteniment entre els col·lectius que es troben implicats en els processos d’actuació de l’Administració i d’altres institucions.

Research lines: 
 • Minories, desigualtats i exclusions.
 • Salut, interculturalitat i desigualtat.
 • Població gitana.
 • Població immigrant.
 • Drogues, consums i conseqüències socioculturals i sanitàries.
Capacities / services: 
 • Realització de recerques per conèixer la situació de col·lectius concrets per tal millorar les intervencions.
 • Disseny de programes sociosanitaris i assessorament a institucions, organitzacions i professionals de la intervenció.
 • Elaboració de documents i materials per a les administracions i professionals concrets i disseny i desenvolupament de programes de formació.

Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios de Asia Oriental e Interculturalidad (INTERASIA)

Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios de Asia Oriental e Interculturalidad (INTERASIA)
Catalán
Joaquín Beltrán Antolín
+34 93 581 33 77
Group's presentation: 

El grupo INTERASIA se ocupa del análisis los procesos procesos de interculturalidad que se desarrollan en relación con Asia Oriental, es decir de las consecuencias de los encuentros e intercambios entre Asia Oriental y el resto del mundo por una parte, a nivel regional dentro de la zona de Asia Oriental entre los diferentes países y territorios que la componen (China, Japón, Corea, Taiwan, Hong Kong), por otro; y finalmente dentro de cada uno de los países dada la diversidad y heterogeneidad interna que los caracteriza.
La perspectiva utilizada para el análisis es interdisplinar incluyendo antropología, sociología, filosofía, economía, arte, linguística, estudios literarios, estudios culturales, entre otros.
Los fenómenos concretos en los que se ponen de manifiesto en los procesos interculturales y que son de nuestro interés están relacionados con temas de ciudadanía, identidad, género y producción cultural, es decir tienen que ver aspectos como las migraciones internacionales, la construcción de imágenes-país, estereotipos mutuos, industrias culturales (arte, musica, cine, documentales, anime, performance, literatura, mundo editorial, televisión, entre otras), medios de comunicación,  intercambio de ideas y pensamiento político, comportamientos lingüísticos, relaciones internacionales, economía étnica, flujos de mercancías y consumo de masas, cultura popular, religión, y otros de ámbito más teórico en torno a la reflexión sobre el significado de cultura y sus consecuencias, siempre en relación con Asia Oriental.

Research lines: 
 • Política y sociedad de Asia oriental.
 • Relaciones Internacionales de Asia Oriental.
 • Pensamiento y cultura de Asia Oriental.
 • Interculturalidad y producción cultural de Asia Oriental.
 • Economía étnica de Asia Oriental.
Capacities / services: 
 • Propuestas de análisis de problemáticas relacionadas por los procesos intercultruales generados en torno a Asia Oriental en la actual época de la globalización (Administraciones públicas, empresariado y sociedad civil).
 • Asesoramiento para facilitar los contactos, intercambios y la cohesión social e internacional con Asia Oriental.
 • Formación, difusión y divulgación del conocimiento sobre los fenómenos de interculturalidad en relación con Asia Oriental.

Feminari Dona i Cultura de Masses

Feminari Dona i Cultura de Masses
Catalán
Núria Simelio Solà
+34 93 581 18 42
Group's presentation: 

El grup de recerca Feminari Dona i Cultura de Masses disposa d’una llarga trajectòria des que es va constituir al 1987. Els treballs realitzats han seguit una doble orientació: la principal línia d'investigació està dirigida a l'anàlisi de la representació de les relacions socials i de gènere en els mitjans de comunicació de masses, mitjançant la qual hem pogut diagnosticar les repercussions de l'androcentrisme en les rutines periodístiques. I una altra destinada a fer visibles les aportacions de les dones en l'explicació històrica i en les transformacions contemporànies.

Research lines: 
 • Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.Anàlisi de la transmissió d'estereotips sobre homes i dones a través de la informació i la publicitat dels mitjans de comunicació.
 • Crítica a l'androcentrisme del discurs acadèmic mitjançant la utilització d'una metodologia sistemàtica.
 • Relacionar aquests models amb els espais socials, privats, públics i marginals i les actuacions i relacions socials corresponents a aquests espais, i realitzar anàlisis longitudinals, que permeten detectar pervivències i canvis, i estudis comparatius entre informacions i publicitat en un mateix mitjà, entre diferents mitjans i entre els textos i els contextos històrics.
 • Elaborar pautes per a la lectura crítica de les informacions i la publicitat i per produir missatges que fomentin una visió positiva i atractiva d'una societat amb igualtat d'oportunitats.
 • Fer visibles les aportacions de les dones com a ciutdanes actives a les notíces.
Capacities / services: 
 • Elaboració de pautes de lectura crítica per produïr missatges igualitaris per empreses periodístiques i publicitàries, i institucions públiques i privades.
 • Formació especialitzada adreçada a professionals de la comunicació.
 • Disseny de projectes per la difusió, el debat i la formació experimental a partir d'una guia per humanitzar la informació.
 • Avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupament de prototips de portals a Internet per facilitar la participació equilibrada de dones i homes,  destinats a les institucions públiques.

Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)

Grup de Sociologia Analítica i Disseny Institucional (GSADI)
Catalán
José A. Noguera
+34 93 586 85 41
Group's presentation: 

El Grup de Sociologia Analítica i Disseny Instituciional (GSADI) busca explicar les dinàmiques socials i col.lectives amb models formals que redueixen la seva complexitat i ens permetin identificar els mecanismes causals que hi ha al darrera. Per tal d'aconseguir això, fa servir les aportacions científicament més prometedores de la sociologia actual (sociologia analítica i dels mecanismes socials) i les tècniques més innovadores (simulació social computeritzada, experiments, estadística avançada).
 El GSADI aplica aquests models, prioritàriament, a temes que tinguin a veure amb el disseny de les institucions socials, amb les polítiques socials i fiscals, i amb la conducta de la gent en presència d'incentius i sancions.

Research lines: 
 • Racionalidad/Acción colectiva y racionalidad.
 • Elección racional enriquecida conductualmente.
 • Normas sociales (emergencia y cumplimiento).
 • Experimentación social.
 • Simulación social i modelos multi-agente.
 • Redes sociales.
 • Estado del bienestar y mecanismos sociales.
 • Prestaciones sociales.
 • Motivaciones pro-sociales y políticas sociales.
 • Percepciones sociales de justicia distributiva.
 • Conducta fiscal.
Capacities / services: 
 • El grup és col·laborador habitual del Laboratori de Simulació de Dinàmiques Sòcio-Històriques.
 • Análisi de dinàmiques de comportament col·lectiu.
 • Avaluació/disseny de polítiques socials i públiques que involucrin incentius i sancions institucionals.
 • Avaluació/disseny de solucions institucionals que busquin promoure la cooperació social.
 • Simulació de dinàmiques socials /Experimentació social.
 • Análisi de xarxes socials.
 • Disseny de questionaris dins de les línies de recerca del grup.

EUREGES

EUREGES
Catalán
Susana Beltran Garcia
+34 93 581 13 00
Group's presentation: 

El nostre Grup de Recerca EUREGES estudia la participació de les Comunitats Autònomes espanyoles en els afers europeus. Es tracta de valorar si això és compatible amb l'Estat espanyol en tant que membre de la Unió Europea i si cal reforçar les relacions de cooperació, coordinació entre totes les administracions implicades.

Research lines: 
 • Procés de presa de decisions a la Unió Europea.
 • Regions i Unió Europea.
 • Marcs de col·laboració Estat-Comunitats Autònomes en afers europeus.
Capacities / services: 
 • Estudis sobre la incidència de la posició espanyola en determinades polítiques europees en les que prèviament l'Estat ha de fixar col·laboracions amb les Comunitats Autonomes que gaudeixen de competències.

GEOGRAFIA APLICADA

GEOGRAFIA APLICADA
Catalán
Antoni F. Tulla
+34 93 581 41 33, +34 93 581 15 27
Group's presentation: 

El grup de recerca Geografia Aplicada focalitza la seva recerca en l'anàlisi i la ordenació del territori, a partir de dues estructures científiques dels processos econòmics, socials i ambientals de la realitat espacial:

a) El paisatge del món rural de muntanya i la dinàmica social i econòmica sobre el medi natural que el configura.

b) La que defineix els models espacials que inclouen la innovació i les noves tecnologies en la dinàmica espacial dels fenòmens naturals entropitzats.

Research lines: 
 • L'evolució del paisatge i els canvis d'usos del sòl de les àrees de muntanya.
 • Planificació rural i desenvolupament local sostenible.
 • La nova economia en la ciutat innovadora.
 • L'anàlisi de la mobilitat des d'una vessant territorial, social i ambiental.
 • El risc d'incendis en les àrees d'interfase urbà - forestal.
 • El SIG com a metodologia aplicada.
Capacities / services: 
 • Datació de polens (Palinologia climàtica) i de carbons.
 • Aplicació de Sistemes d'Informació Geogràfica.
 • Anàlisi dels espais rurals de forma integral (aspectes humans i naturals).
 • Disseny de models de desenvolupament local.
 • Anàlisi de la mobilitat territorial.
 • Innovació a les ciutats tecnològiques.
 • Anàlisi de gènere en l'àmbit rural català.

Grup de recerca en etnografia dels processos educatius i d'antropologia aplicada a l'educació (MOSSA)

Grup de recerca en etnografia dels processos educatius i d'antropologia aplicada a l'educació (MOSSA)
Catalán
Pepi Soto Marata
+34 93 581 12 39, +34 93 586 83 18
Group's presentation: 

MOSSA és un grup de recerca socioantropològica que investiga sobre l'educació en comunitats culturalment diverses. L'interès central del grup és la millora del coneixement i l'augment de la consciència respecte de les condicions necessàries per fer possible la transformació sociocultural concreta.
Treballa des de fa anys amb el professorat d'educació infantil, primària i secundària; amb professionals de l'educació; amb entitats i associacions d'educació no formal; amb institucions públiques i privades que desenvolupen programes i projectes educatius que inclouen la immigració i la diversitat cultural com a focus dels seus plantejaments; amb organitzacions no governamentals i xarxes educatives que desenvolupen propostes d'educació pel desenvolupament o accions de sensibilització en temes de cooperació internacional i solidaritat.
Ha dut i dur a terme recerques i projectes relacionats amb la immigració, les escoles, la ciutat, els mitjans de comunicació, els recursos educatius o la convivència als barris, però també ha investigat els infants del carrer, els prejudicis docents, la transmissió cultural entre els mormons catalans o les joves otakus seguidores del manga.

Research lines: 
 • Investigació dels processos educatius d’infants, joves o adults en diferents entorns d’aprenentatge com els familiars, escolars, comunitaris o ciutadans entre d'altres, desenvolupant etnografies específiques amb l’interès de contribuir al coneixement de les diferents realitats investigades i a les seves condicions i possibilitats de transformació, donat el context de desigualtat i asimetria social i cultural en que vivim.
 • Sistematització de processos de presa de consciència cultural tant en l’articulació de propostes de formació de professionals de l’educació com en l’elaboració de recursos educatius sobre drets humans, convivència i cooperació.
Capacities / services: 
 • Disseny de projectes d'investigació antropològica bàsica i aplicada relacionada amb l'educació.
 • Desenvolupament d'etnografies sobre processos educatius en diferents àmbits.
 • Identificació de les cultures docents i el seu rol en la transmissió de la cultura.
 • Sistematització de metodologies d'intervenció educativa.
 • Elaboració de propostes contrastades de formació del professorat.
 • Elaboració de criteris de qualitat per a l'elaboració de materials i recursos educatius.
 • Disseny de programes, projectes i plans d'intervenció.
 • Anàlisi de documents escrits i/o audiovisuals des d'una perspectiva crítica pel que fa a la transmissió cultural de models i valors relatius a la pluralitat.

Páginas

Subscribe to RSS - Estudis socioeconòmics i polítiques públiques
Campus d'excel·lència internacional U A B