EFI - Eficacia de la Formació

Eficàcia de la Formació
Som un grup de recerca que abordem l’avaluació de la formació contínua des de diferents disciplines i posant un especial èmfasi en la transferència de la formació. EFI el formem investigadores i professionals amb una base pedagògica, psicològica i sociològica.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Sunday, 1 December, 2019. Durada: 5 min. Ref: 925.02


“Pràctiques educatives basades en evidències” Escola Emili Juncadella

"Des del barri de Navas (Barcelona) l’escola Emili Juncalleda presenta la seva experiència d’immersió en un procés de canvis reflexionats i consensuats amb l’objectiu de millorar la seva pràctica educativa per aconseguir l’atenció a la diversitat i assegurar l’òptim desenvolupament de l’alumnat. L’inici d’aquesta transformació va sorgir a partir dels projectes “Eines pel canvi educatiu” i “Xarxes per al canvi”, els quals han dotat de fonamentació teòrica pedagògica el procés d’innovació.

Durant els cursos 2018-2020, la implicació de l’escola en el projecte de la UAB “pràctiques educatives basades en les evidències científiques: disseny i validació d’estratègies per la millora dels centres educatius”(EDU2017-88711-R), ha permès la  consolidació d’aquestes iniciatives, contribuint a sensibilitzar els membres de l’escola cap a la utilització de les evidències científiques per a la fonamentació i el desenvolupament de processos d’innovació sostenibles i efectius.
 
Així, aquest vídeo permet conèixer des de la mà de l’equip docent, l’experiència del centre sobre com portar a terme processos de millora fonamentada a les evidències i alhora pot servir d’inspiració per altres centres que vulguin iniciar processos similars.  També s’explica d’on prové i en què consisteix la seva pràctica educativa, quin procés s’ha seguit per implementar-la els darrers 3 anys  i les conseqüències del mateix tant a l’alumnat com al professorat”.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Thursday, 14 November, 2019. Durada: 6 min. Ref: 948.01


Educating through Art

Education through art is an innovative educational project with support from the Faculty of Education (Universitat Autònoma de Barcelona). The project was implemented in a multicultural school in Catalonia and was designed by students of the Bachelor’s degree in Primary Education. The project was undertaken in the final year of the degree with the supervision and collaboration of primary teachers and university tutors. During a process of artistic creation, trainees and primary teachers created activities using an interdisciplinary working method with content from different areas and multiple learning competencies. The video shows the voices of the participants and some process screens and the end results. 

Coordinating university professors: Ibis Alvarez and Mar Morón

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Tuesday, 14 May, 2019. Durada: 7 min. Ref: 898.11


Educar a través de les arts

Educar a través de les arts és un projecte d'innovació docent amb el suport de la Facultat de Ciències de l'Educació, a la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va realitzar en una escola multicultural de Catalunya i va ser dissenyat per estudiants del Grau en Educació Primària. El projecte va constituir el nucli de les pràctiques de l'últim curs, amb la supervisió i col·laboració de mestres de l'escola i les tutores de la universitat. A través de les activitats programades pels docents i els estudiants en pràctica, durant el procés de creació artística es van treballar de manera interdisciplinària i transversal continguts de diverses àrees i múltiples competències d'aprenentatge. El vídeo recull les veus dels protagonistes i diverses imatges del procés i dels resultats finals.

Professores coordinadores del projecte: Ibis M. Álvarez i Mar Morón

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Tuesday, 14 May, 2019. Durada: 7 min. Ref: 898.01


Grup d’educació i gènere

Aquest projecte vol millorar la qualitat docent amb la formalització d’un grup de treball estable a la Facultat de Ciències de l’Educació -Grup d’Educació i Gènere- que porta en funcionament de manera informal des de Setembre de 2017. El grup, format per professores i estudiants i obert a tota la comunitat educativa, es proposa donar resposta des de les ciències de l’educació a la demanda -social, ètica, legal i educativa- de revisar amb perspectiva de gènere els coneixements, valors i competències que es transmeten en la docència; així com iniciar una reflexió conjunta per incorporar de forma transversal en els estudis de les ciències de l’educació una aproximació feminista dirigida a detectar i transformar el llegat patriarcal en l’educació, la cultura i la transmissió de valors. Ens proposem treballar per acabar amb l’assumpció acrítica del patriarcat i conscienciar als membres de la comunitat educativa de la facultat transformant visions, continguts, referents bibliogràfics i metodologies. Aquest projecte s’emmarca en la necessitat d’establir un marc específic per la introducció i explicitació de la perspectiva de gènere en els estudis, i en concret en la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i la creació del Tercer Pla d’Acció per a la Igualtat entre dones i homes a la UAB 2014-2017.

web: http://pagines.uab.cat/educacioigenere/ca
mail: educacio.genere@uab.cat

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Monday, 1 July, 2019. Durada: 6 min. Ref: 921.00


Educar a través de les arts. Projectes interdisciplinaris i inclusius a l'escola multicultural. Subt. Castellà

Educar a través de las artes es un proyecto de innovación docente apoyado por Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universitat Autònoma de Barcelona. Se realizó en la escuela President Salvans de Terrassa (Barcelona), que recientemente ha cambiado el nombre por Auró. El proyecto constituyó el núcleo de las prácticas del último curso de estudiantes del Grado en Educación Primaria. El diseño correspondió a los estudiantes, con la supervisión y colaboración de maestros de la escuela y las tutoras de la universidad. A través de las actividades programadas, durante el proceso de creación artística se trabajaron de manera interdisciplinar y transversal contenidos de diversas áreas y múltiples competencias de aprendizaje. El video recoge las voces de los protagonistas y diversas imágenes del proceso y de los resultados finales.

Profesoras coordinadoras del proyecto: Ibis M. Álvarez y Mar Morón.

Versió original (català).

Versió original (subtitulat anglès).

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Thursday, 16 May, 2019. Durada: 7 min. Ref: 898.04


Motivació a la lectura acadèmica i bibliogràfica

MoLAB: “Motivació a la lectura científica y bibliográfica” es un proyecto de innovación docente de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Algunos de sus objetivos son:

1. Promover el debate en torno a la importancia de la lectura académica y bibliográfica en los grados de Educación;

2. Producir recursos audiovisuales que faciliten la lectura bibliográfica en las asignaturas.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Friday, 1 March, 2019. Durada: 7 min. Ref: 906.00


Fruites amb art

Participem en el projecte de "Les fruites" de les classes de P4 de l'Institut escola Sant Adrià del Besós. A partir d'un anàlisi de les obres de Claes Oldenburg, ens animem a fer fruites gegants.

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Thursday, 1 February, 2018. Durada: 4 min. Ref: 860.00


Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües

 

Fundat en la dècada dels 80, GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües) té un nucli d'investigadors experts en l'àrea de les interaccions plurilingües en contextos educatius. Amb els seus 30 anys d'experiència, l'equip s'ha convertit en un punt de referència a tot el món pel que fa a la innovació en l'ensenyament de llengües.

 

 

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
. Durada: . Ref: 870.00


Programa Croma 2016

Activitat vinculada al Programa Croma, coordinat per la Fundació Autònoma Solidària: estudiants de la UAB acompanyen a nens i nenes d'escoles properes a la Universitat durant un temps a la setmana i fora de l'horari escolar.
Un dia aquests estudiants ensenyen la Universitat als nens i nenes organitzant tallers per a ells.

 El vídeo documental mostra un taller de creació artística  dissenyat i conduit per estudiants de la Facultat de Ciències de l'Educació per aquests nens i nenes: a partir de l'obra del circ del Calder els hi proposen construir actuacions de circ amb materials plàstics com feia l'artista: planificar unes idees inicials de creació, desenvolupar-les i arribar a aconseguir els resultats previstos. I finalment, la posta en escena... el gran circ Croma!!!

Autor: Servei d'Audiovisuals. Facultat de Ciències de l'Educació.
Data:
Wednesday, 11 May, 2016. Durada: 5 min. Ref: 755.00


Pages

Campus d'excel·lència internacional U A B